VSP

Onze inbreng op de begroting 2024

De begroting 2024 geeft, ondanks allerlei alarmerende toekomstperspectieven, nog steeds een klein overschot aan middelen aan om Dordrecht financieel gezond te kunnen besturen. De VSP vertrouwt er wel op dat boekhoudkundige verrassingen voor 2024 ons bespaard blijven.
De verwachting is dat in de toekomst de rijksbijdragen voor gemeenten gaan afnemen en dat er voor de jaren na 2025 tekorten kunnen gaan ontstaan op de gemeentelijke begrotingen.
De VNG geeft het advies om met deze wetenschap in 2024 nog geen rekening te houden, omdat er nog van alles kan veranderen door de verkiezingen ed.
De VSP is het eens met dat advies, maar er staat Dordrecht zelf niets in de weg om haar eigen beleid meer aan te passen aan de actuele situatie. Dit zeker omdat de gemeente Dordrecht zelf ook een aantal problemen toekomstige problemen heeft veroorzaakt. Er is volstrekt onvoldoende gereserveerd voor vervanging en onderhoud (bv. onderwijshuisvesting, sport, kademuren). Zoals het er nu naar uitziet gaat het vanaf 2026 om een jaarlijks tekort van 20 á 30 miljoen euro.
Alle ambities van de vorige- en huidige coalities lopen achter, zowel op de bevolkingsgroei als op de woningbouw opgave. De monitor geeft aan dat Dordrecht, ondanks alle inspanningen ten spijt, op vrijwel alle gebieden, achterloopt bij het landelijk gemiddelde.
Een hoop gespin maar weinig wol tot op heden.
Dit college houdt onverkort vast aan de agenda 2030 en dus naar een inwonersgroei van 140.000 inwoners met allerlei voorzieningen. Vergeet hierbij ook niet dat de gereserveerde Eneco middelen inmiddels tientallen miljoenen minder waard zijn geworden als gevolg van de inflatie en explosief gestegen kosten voor arbeid en grondstoffen, dus hoe realistisch is de agenda 2030 nog ??
In de ogen van de VSP is het voor de huidige Dordtenaren bijna beledigende dat er gestreefd wordt naar relatief jongere, hoger opgeleide en welvarendere inwoners van buiten Dordrecht. En dat terwijl er 15.000 woningzoekende Dordtenaren zijn die gemiddeld 7 jaar moeten wachten op een betaalbare woning.
De VSP wil dat dit discriminerende uitgangspunt wordt losgelaten door de gemeente Dordrecht.
Ook de woningbouw ambities van het rijk, voornamelijk gericht op betaalbare woningen voor iedereen, lijkt zich te verplaatsen van de randstad naar de provincies elders in Nederland. Limburg, Overijsel etc. Incidentele rijksbijdragen voor woningbouw zullen dus ook meer die richting opgaan, dan naar woningbouw initiatieven in de randstad.
De VSP trekt van af nu de grens en wil dat de door de tijd achterhaalde ambities van agenda 2030 van tafel gaan. De VSP is hier overigens altijd tegen geweest, maar de huidige actualiteit, de tegenvallende groei in huizen en bewonersaantallen in Dordrecht en de beleidswijzigingen van het rijk op woningbouwgebied maakt de Dordtse agenda 2030 onrealistisch.
De uitgangspunten van de agenda 2030 moeten worden herijkt. De VSP wil de agenda veel meer richten op het opheffen van de woningnood in Dordrecht. Betaalbare woningen voor 15.000 woningzoekenden. Maak de grondprijzen goedkoper zodat Corporaties snel en goedkoper kunnen bouwen. Er staan nog 300 miljoen euro aan reserves op de balans. Wendt een deel van deze Eneco gelden aan voor het stimuleren van sociale woningbouw en het isoleren van doorwaaiwoningen. En als deze reserves zijn geoormerkt, maak ze vrij voor de echte noden van de Woningzoekende Dordtenaren.
En als dit college echt voor de huidige Dordtenaren is, verhoog dan niet de lokale belastingen met gemiddeld 7%. Ook de waterschappen gaan hun tarieven met 7,1% verhogen.
Vergeet niet dat al die geweldige reserves op de rekening van de gemeente eigenlijk geld is van alle Dordtenaren gezamenlijk. De gemeentelijke overheid mag dat beheren en met een Dordtse gemeenschap, die op alles achterloopt op het landelijk gemiddelde zijn dergelijke lastenverhogingen ongepast.
Margret Stolk, Richard in ‘t Veld, Leo Stolk en André de Vries