Privacybeleid

Gegevensbeschermingsbeleid VSP

Verenigde Senioren Partij Dordrecht Wega 84

3328PJ Dordrecht

KvK 59170956

www.vsp-dordrecht.nl

Versie 2 januari 2019

Gegevensbeschermingsbeleid VSP

Algemeen

In dit Gegevensbeschermingsbeleid informeert de Verenigde Senioren Partij Dordrecht, hierna VSP, u over de wijze waarop de VSP persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de VSP persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe de VSP omgaat met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Het Gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op alle handelingen van de VSP inzake persoonsgegevens. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De VSP verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar leden in overeenstemming met deze wetgeving.

De VSP

De VSP is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens middels de activiteiten die in dit Gegevensbeschermingsbeleid worden benoemd. Als u contact wilt opnemen met de VSP, gebruik dan de contactgegevens die onderaan dit Gegevensbeschermingsbeleid zijn opgenomen.

Voor welke doeleinden verzamelt de VSP uw persoonsgegevens?

De VSP verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en belangstellenden (individuen) voor het beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van donaties, het beheren van financiële administratie, het voeren van campagne en gericht te kunnen informeren over verschillende aandachtsgebieden.

Leden

Als u lid bent, gebruikt de VSP uw telefoonnummer, adresgegevens, e-mailadres, klikgedrag en geboortedatum ten behoeve van de permanente campagne, meer in het bijzonder om u:

 • Te informeren over en te betrekken bij de permanente campagne;
 • Te vragen actief deel te nemen aan de permanente campagne;
 • Informatie en kennis te vragen die gebruikt wordt als input voor de permanente campagne.

Pagina 2 van 10

Gegevensbeschermingsbeleid VSP

Leden en donateurs

Meer in detail, verwerkt de VSP uw telefoonnummer, adresgegevens, betaalgegevens, lidnummer, e-mailadres, klikgedrag en geboortedatum voor:

 • Het aangaan van een lidmaatschap en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan innen van contributies, verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, deelname aan ledenraadplegingen);
 • Het ontvangen van donaties en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan notarisplannen en overeenkomsten);
 • Het verzenden van verenigingsinformatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • Het beheren van de ledenadministratie;
 • Het beheren van de financiële administratie;
 • Het beheren van een database voor scouting en talentmanagement.

Leden, donateurs en belangstellenden

De VSP gebruikt het door u verstrekte e-mailadres en uw postcode om:

 • Te inventariseren waar kiezers en sympathisanten in de wijk of in netwerken zich zorgen om maken;
 • U gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij uw zorgen;
 • Gericht terug te koppelen wat met uw inventarisatie en mening gedaan is;
 • U gericht te informeren en te betrekken bij belangrijke onderwerpen in uw directe omgeving;
 • Doelgroepen aan te maken om potentiële VSP leden te benaderen via social media. De VSP gebruikt opgevraagde informatie en kennis ten behoeve van aandachtsgebieden om u:
 • Gericht te informeren over uw aandachtsgebieden;
 • Gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij uw aandachtsgebieden;
 • Gericht terug te kunnen koppelen wat met uw input over de aandachtsgebieden gedaan is;
 • Gericht te kunnen bereiken en betrekken bij permanente campagne.

Welke persoonsgegevens verzamelt de VSP?

De VSP verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden, belangstellenden en donateurs. De VSP verwerkt enkel de persoonsgegevens die toereikend zijn gelet op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

De categorieën persoonsgegevens die de VSP verwerkt zijn:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Financiële gegevens (zoals bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens);
 • Lidmaatschap gegevens (zoals gegevens betreffende functies binnen de VSP, aandachtsgebieden en het lidnummer).

Voor sollicitanten en kandidaten gebruikt de VSP uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Pagina 3 van 10

Gegevensbeschermingsbeleid VSP

 • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken;
 • Om u op te nemen in een kandidatenlijst (portefeuille);
 • Om u geschiktheid te beoordelen voor een functie die vacant is of vrij kan komen;
 • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures;
 • Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren. Voor sollicitanten en kandidaten verzamelt de VSP:
 • Naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, adresgegevens en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, bankrekeningnummer;
 • Een administratienummer (o.a. BSN);
 • Nationaliteit en geboorteplaats;
 • Gegevens over gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • Gegevens over de functie waarnaar gesolliciteerd is;
 • Gegevens over de aard, inhoud van huidige en vorige dienstverbanden en beëindiging van vorige dienstverbanden;
 • Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de sollicitant zijn verstrekt of die hem of haar bekend zijn (testen, assessments, etc);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist vanwege de toepassing van een andere wet.

Leden en donateurs

Van leden en donateurs verzamelt de VSP:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, voornaam, voorletters, titulatuur (niet verplicht), geslacht (niet verplicht), geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (niet verplicht), e-mailadres);
 • Financiële gegevens (zoals bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens);
 • Lidmaatschap gegevens (gegevens betreffende functies binnen de VSP, aandachtsgebieden en het lidnummer).

Ook kan de VSP beeldmateriaal (foto’s, geluid- en video opname) registeren waar u mogelijk herkenbaar in beeld/geluid op staat.

Van belangstellenden verzamelt de VSP persoonlijke gegevens (e-mailadres, postcode, datum en locatie van registratie).

Belangstellenden

Van belangstellenden verzamelt de VSP persoonlijke gegevens (e-mailadres, postcode, datum en locatie van registratie).

Wie hebben toegang tot de ledenadministratie van de VSP?

De leden van het Bestuur van de VSP hebben toegang tot de ledenadministratie. De leden van het Bestuur zijn benoemd door de Algemene Vergadering.

Pagina 4 van 10

Gegevensbeschermingsbeleid VSP

Hoe gaat de VSP om met beveiliging, vertrouwelijkheid & externe partijen?

De VSP legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Binnen de VSP bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de VSP en worden alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over de persoonsgegevens moeten beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan externe dienstaanbieders voor het faciliteren van enquêtes, het beheer van mailservers en faciliteren van betalingen.

Wanneer de VSP persoonsgegevens laat verwerken door een externe partij (een zogeheten bewerker), dienen de VSP en de bewerker te allen tijde een bewerkersovereenkomst te sluiten. Hiermee waarborgt de VSP de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Wat doet de VSP met cookies?

De VSP gebruikt cookies en soortgelijke technieken waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, worden cookies en soortgelijke technieken gebruikt om u later social media berichten en -advertenties te laten zien over onderwerpen die u interessant vindt, het uitvoeren van campagne analyses en het benaderen van doelgroepen.

De VSP plaatst ook cookies voor technisch-noodzakelijke, functionele en zuivere analytische doeleinden. Voor het plaatsen van deze cookies hebben we uw toestemming niet nodig, omdat deze geen of geringe invloed hebben op uw privacy.

Wat zijn cookies en soortgelijke technieken?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website in uw randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Al deze technieken noemen we samen ‘cookies en soortgelijke technieken’ (verder: ‘cookies’).

Voor welke doeleinden plaatst de VSP cookies?

Onze website kan cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

Pagina 5 van 10

Gegevensbeschermingsbeleid VSP

 • Technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website mogelijk te maken.
 • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan of om het inloggen op onze website te vergemakkelijken.
 • Analytische cookies. De VSP gebruikt Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. De VSP kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.
 • Advertentie of tracking cookies. De VSP maakt gebruik van de Facebook en Twitter pixel en soortgelijke technieken voor promotionele doeleinden. Wij kunnen de gegevens die Facebook en Twitter voor ons bijhouden analyseren. Daardoor weten wij bijvoorbeeld in welke van onze standpunten u geïnteresseerd bent. Facebook en Twitter kunnen ervoor zorgen dat onze advertenties gezien worden door mensen die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in onze boodschap. Zo kunnen wij u later Facebook- en Twitterberichten en -advertenties laten zien over onderwerpen die u interessant vindt.

De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van campagnes en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde berichten te tonen op de website, al dan niet van externe partijen. Wij krijgen van Facebook en Twitter geen informatie over uw bezoek aan andere websites dan die van ons. De VSP krijgt op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau data terug van Facebook en Twitter. Facebook en Twitter zelf zijn gerechtigd om de gegevens op een beveiligde manier door te geven aan derde partijen. Voor het plaatsen van de Facebook en Twitter pixels vragen we vooraf uw uitdrukkelijke toestemming, omdat hiermee uw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd (tracking). Op de (persoons)gegevens die door Facebook en Twitter worden verzameld en gebruikt, zijn de privacy verklaringen van Facebook en Twitter van toepassing. De VSP heeft daar geen invloed op.

Welke (persoons)gegevens verzamelt de VSP via cookies?

Via cookies verzamelt de VSP uw

 • Geanonimiseerd IP adres;
 • Surf en klikgedrag op VSP websites;
 • Het type browser welke u gebruikt op geaggregeerd niveau;
 • Het aantal bezoekers per uur en de duur per bezoek;
 • Welke pagina’s u bezoekt op de VSP website.

Hoe kunt u zich verzetten tegen cookies?

Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangeven dat uw browser geen cookies (van onze website) mag aanvaarden. Als uw browser geen cookies van onze website aanvaardt, krijgt u mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze website of kunt u mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien u zich wilt verzetten tegen de cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door

Pagina 6 van 10

Gegevensbeschermingsbeleid VSP

cookies van Google (Analytics) via uw browser te weigeren of door hier te klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en uw opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices.

Hoe lang bewaart de VSP uw persoonsgegevens?

De VSP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Welke online tools gebruikt de VSP?

De Facebook en Twitter pixel

De VSP gebruikt de Facebook en Twitter pixel. Wij geven daar graag duidelijkheid over.

Wat zijn de Facebook en Twitter pixels?

De Facebook en Twitter pixels zijn kleine stukjes code die zijn ingebouwd in onze website. Wanneer je onze website bezoekt, werkt de Facebook en Twitter pixel als hulpmiddel waarmee Facebook en Twitter kunnen bijhouden wat jij op onze website doet. Op die manier kunnen wij een duidelijker inzicht krijgen in de activiteiten van bezoekers op de

VSP-website.

Waarom gebruikt de VSP de Facebook en Twitter pixel?

Wij kunnen de gegevens die Facebook en Twitter voor ons bijhouden analyseren. Daardoor weten wij bijvoorbeeld in welke van onze standpunten je geïnteresseerd bent. Zo kunnen wij jou later Facebook en Twitterberichten en -advertenties laten zien over onderwerpen die jij interessant vindt. En Facebook en Twitter kunnen ervoor zorgen dat onze advertenties gezien worden door mensen die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in onze boodschap.

Mag de VSP de Facebook en Twitter pixels zonder mijn toestemming gebruiken?

Nee. Voordat de VSP de Facebook en Twitter pixels mag gebruiken, moet jij hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geven. Bij het openen van onze website informeren wij je welke cookies en soortgelijke technieken er op onze website geplaatst worden. Je geeft alleen toestemming als je op ‘ik ga akkoord’ klikt, anders niet. Als je niet akkoord gaat, gebruiken wij de Facebook en Twitter pixels niet voor jouw bezoek aan onze website.

Hoe zit het met mijn privacy?

We vergelijken gegevens die ingevuld zijn bij een aanmelding voor een mailing met gegevens van Facebook en Twitter om zo de mensen die we al kennen op Facebook en Twitter te vinden. In een aangepaste doelgroep worden gegevens gecodeerd om klantrelaties te beschermen.

Pagina 7 van 10

Gegevensbeschermingsbeleid VSP

Wij krijgen van Facebook en Twitter geen informatie over jouw bezoek aan andere websites dan die van ons. Facebook en Twitter zelf zijn gerechtigd om de gegevens op een beveiligde manier door te geven aan derde partijen. Om te weten wat Facebook en Twitter met je persoonsgegevens doen, verwijzen we je dan ook naar de privacyverklaringen van Facebook en Twitter.

Google

De VSP gebruikt Google Ads, Analytics en DoubleClick. Wij geven daar graag duidelijkheid over.

Wat zijn Google Ads, Analytics, DoubleClick en waarom wordt het door de VSP gebruikt?

Google Ads verzorgt de advertenties die zichtbaar zijn in Google zoeken en het Google display netwerk. Met de functie ‘Conversies bijhouden’ kunnen wij nagaan hoe effectief advertentieklikken zijn in het genereren van waardevolle acties op de website. Met remarketing kunnen wij advertenties weergeven aan mensen die de website eerder hebben bezocht. Google Analytics wordt gebruikt om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. De VSP kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.

Met DoubleClick kunnen wij display advertenties plaatsen. Display zorgt ervoor dat we reclame kunnen maken op websites van anderen.

Mag de VSP Google Ads, Analytics en DoubleClick zonder mijn toestemming gebruiken?

Nee. Voordat de VSP Google Ads, Analytics en DoubleClick mag gebruiken, moet jij hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geven. Bij het openen van onze website informeren wij je welke cookies en soortgelijke technieken er op onze website geplaatst worden. Je geeft alleen toestemming als je op ‘ik ga akkoord’ klikt, anders niet. Als je niet akkoord gaat, gebruiken wij Google Ads, Analytics en DoubleClick niet voor jouw bezoek aan onze website.

Hoe zit het met mijn privacy?

Wij krijgen van Google geen informatie over jouw bezoek aan andere websites dan die van ons. Google zelf is gerechtigd om de gegevens op een beveiligde manier door te geven aan derde partijen. Om te weten wat Google met je persoonsgegevens doet, verwijzen we je dan ook naar de privacyverklaring van Google.

Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen?

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen via margretstolk@hotmail.com. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om

Pagina 8 van 10

Gegevensbeschermingsbeleid VSP

privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek of verzoek tot beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Verzet

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal de VSP u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kunt u doen via margretstolk@hotmail.com. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet.

Houd er rekening mee dat de VSP in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Vraag of klacht?

Heeft u een vraag of verzoek?

Voor vragen over het Gegevensbeschermingsbeleid of over het gebruik van uw persoonsgegevens door de VSP kunt u contact opnemen via margretstolk@hotmail.com.

Heeft u een klacht?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe de VSP uw persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg behandelen, of wanneer u ons een verzoek hebt gedaan welke wij niet, niet volledig of niet tijdig hebben gehonoreerd.

Wijzigingen in het Gegevensbeschermingsbeleid

De VSP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Gegevensbeschermingsbeleid. Wij adviseren u het Gegevensbeschermingsbeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Gegevensbeschermingsbeleid is voor het laatst aangepast op 2 januari 2019.

Pagina 9 van 10