© 2017  LAstart

Uitgelichte berichten

Woordvoering begroting 2019-2022

31-Oct-2018

 


Voorzitter, vandaag bespreken we de begroting 2019 tot 2022 of beter gezegd bespreken we de, zoals de VSP dat ziet, de optimistische begroting.Allereerst een woord van dank voor deze zeer uitgewerkte begroting.
Om hier goed en gedegen commentaar op te kunnen geven, moet je de jaarrekening 2017, de kaderbrief 2019 en de begroting 2019 doorzien en begrijpen. En dit alles in samenhang met het coalitieakkoord. Alles bij elkaar ruim 750 pagina’s…. u hoort het goed ruim 750 pagina’s!!

Mijn fractie heeft hier dus aardig wat tijd ingestoken. Na alles bestudeerd te hebben is er een aardig beeld ontstaan.

Voorzitter bij de bespreking van Kaderbrief maakten wij de opmerking dat het woord ouderen nagenoeg niet in de Kaderbrief voorkwam. Helaas moeten we concluderen dat u de ouderen zijnde de grootst groeiende groep in Dordrecht, weer niet noemt. En nee, zeg nou niet dat die in alle programma’s verwerkt zijn want daar staat deze groep ook nauwelijks in.
En dit voor een doelgroep die uitgroeit tot ruim 40.000 inwoners van Dordrecht, zijnde ruim 1/3 van het aantal inwoners.
Ik kom daar straks nog op terug met een concreet voorstel.
Nu eerst ons commentaar op de begroting 2019-2022 waarbij wij zullen proberen in 7 minuten wat punten uit te halen die ons opvallen uit de 750 pagina’s.

Allereerst wil ik terugkijken naar 2017, toen waren de lasten hoger dan de inkomsten. We hadden een negatief saldo van 564.000 euro. Maar doordat we de reserves hebben aangesproken, spreken we van een winst van 11 miljoen euro.

Voorzitter, we zijn dus aan het pot verteren terwijl we voorgespiegeld krijgen dat er winst is gemaakt.
Als je dit nu eens af zet tegen de ambities van dit college, lopen we dan niet een enorm risico? De beurs is aan het zakken, handelsoorlogen zijn in volle gang en niet te vergeten, de Brexit komt er nog aan met alle financiële gevolgen vandien.

Voorzitter, als je kijkt naar de besteedbare ruimte van deze begroting dan hebben we het over 6,3 miljoen euro. We constateren als VSP dat het meeste geld uitgeven gaat worden aan cultuur. Het college snoept ruim 2 miljoen euro of wel 32% uit het potje. Voor de Passion, waar wij overigens heel blij mee zijn, staat 485.000 euro begroot. Maar Voorzitter, redden wij dat hiermee?

Dan het Energiehuis…. per jaar 485.000 structureel erbij. En met deze nieuwe geldinjectie zijn we er nog niet, voorzitter. De VSP twijfelt er sterk aan of het Energiehuis in zijn huidige vorm ooit wel exploitabel wordt.
En eigenlijk snappen wij het niet. Het is allemaal en, en, en, en het is altijd meer en meer. Cultuur mag echt wat kosten maar niet ten koste van alles.

Dan de bouwambitie. Het college vraagt hier om extra 26 fte’s voor de begeleiding van alle komende bouwprojecten in Dordrecht, waaronder 4000 woningen (en op termijn 6000). Voorzitter, ten eerste kan je je afvragen hoe wij in staat zijn geweest het Leerpark, Gezondheidspark, Sportboulevard, Wilgenwende, Stadswerven te kunnen realiseren zonder deze extra 26 fte’s, want die waren er toen niet?

Dus, voorzitter, we vragen aan het college, waarom is dit nu ineens wel nodig, want het legt jaarlijks een aanzienlijk beslag op de begroting van Dordrecht?

De VSP vindt dat als er dan toch 26 fte’s nodig zijn, deze niet bekostigd moeten worden uit het beschikbare budget voor nieuwe beleidswensen, maar uit de opbrengsten van de woningbouwprojecten en dus in principe verdisconteerd moeten worden in de koop en grondprijs van de 4000 woningen.
Door dit te doen, ontstaat er daadwerkelijk budgetruimte voor nieuwe ontwikkelingen voor 2019 t/m 2022 van 2 a 2,5 miljoen euro per jaar. De 4000 woningen worden door deze aanpak slechts 500 of maximaal 1000 euro duurder. Op een gemiddelde aankoopprijs van een nieuwe woning (landelijk gemiddelde) is dat slechts 0,4% van de koopsom. Dordrecht heeft nu en in de toekomst moeite om de begroting sluitend te krijgen. Alleen door het verdienmodel te vergroten, kan dit worden voorkomen.
Wij zullen dan ook een amendement indienen om de ruim 2 miljoen uit de begroting te halen en terug te brengen naar de bouwprojecten.

De VSP concludeert dat als er geen 4000 woningen in de periode tot 2022 bijkomen, Dordrecht afstoomt op een jaarlijks tekort.
Alle indicatoren worden negatiever. En daarbij komt dat er in 4 jaar 100 miljoen van de reserves worden opgebruikt.
De schuldquota loopt op naar 68% in 2022. En voorzitter, een schuldquota van 100% is zorgelijk en een quota van 130% alarmerend. Daarna kom je onder curatele. Willen we dat?
Voorzitter, Dordrecht is een gemeente met veel inwoners die een gemiddeld zeer laag inkomen (23.000 euro bruto en lager) hebben. Gaan deze inwoners ook genieten van al die festiviteiten in deze begroting de komende jaren? Alles wordt gedaan om Dordrecht op de kaart te krijgen en dit met name om toeristen naar Dordrecht te trekken.
En natuurlijk is dit goed voor de horeca. Maar kunnen onze eigen inwoners hiervan meegenieten. Een op de vijf gezinnen in Dordrecht hebben problematische schulden! Heel veel mensen leven in armoede. Desondanks gaan de gemeentebelastingen met 3,6% omhoog. Is dit sociaal beleid?

Dan een ander punt voorzitter ik wil gebruikmaken om een amendement in te dienen en de wens uit spreken aan het zittende college. De wens van de VSP is om daadwerkelijk iets beter te doen voor niet alleen Dordt, maar ook voor de Dordtenaren.
De VSP wil de Taskforce Gezond Eten met Ouderen ook in Dordrecht invoeren. Dit is een initiatief van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport en van het ministerie van landbouw, visserij en voedselkwaliteit. Dit concept is op 60 locaties succesvol ingevoerd en de VSP wil dit ook voor de ouderen doelgroep in Dordrecht beschikbaar maken. Wij bereiken hiermee gezond eten voor ouderen, bestrijding van eenzaamheid, welzijn en armoede onder ouderen. Op deze manier kunnen professionals en organisaties ook veel meer zicht krijgen op directe problemen waarmee ouderen kampen, dus een stukje achter de voordeur meekijken. Uit een evaluatie bij de reeds ingevoerde locaties blijkt dit concept uitstekend te werken.

Wij willen dit doen op basis van 7 dagen per week in de avonduren. Met plm 17 fte echte betaalde banen.
En als laatste voorzitter, willen wij dat ieder kind in Dordrecht over een zwemdiploma beschikt.
Er is een grote groep kinderen die nu een hele lange tijd op de wachtlijst staan. Wij vinden dit onacceptabel in een waterrijke stad als Dordrecht. Het is gebleken dat de verantwoordelijkheid voor zwemvaardigheden alleen bij ouders te leggen onvoldoende is gebleken. Eigenlijk zwemles terug naar het basisonderwijs.
Daarvoor dienen wij een motie in.

Margret Stolk

Outlook voor Android downloaden 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recente berichten

November 15, 2019

November 15, 2019

November 13, 2019

Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook
  • Twitter