© 2017  LAstart

Ons Verkiezingsprogramma 2018-2022

Wethouder voor OUDERENBELEID

Ouderenbeleid is in de gemeente Dordrecht op dit moment versnipperd over verschillende wethouders. De VSP vindt dat geen goede zaak. Ouderen verdienen op vele gebieden extra aandacht en dat kan het beste worden waargemaakt door het beleid voor ouderen te concentreren bij één wethouder. Deze portefeuillehouder ouderenbeleid is verantwoordelijk voor alle zaken die de ouderen betreffen, zowel op gebied van leefomstandigheden, van zorg, van mobiliteit als van arbeidsmogelijkheden en vanuit de gedachte dat ouderen economisch, sociaal en cultureel een belangrijke bijdrage aan de samenleving leveren.

 

Geen probleem maar een kans: De VSP ziet de vergrijzing niet als een probleem dat moet worden opgelost maar als een kans. De ouderen in de samenleving vormen een groot maatschappelijk kapitaal dat beleid verdient vanuit één centraal denkbeeld ondergebracht bij één wethouder die de aanjager is bij het vinden van (nieuwe) oplossingen voor de gevolgen van de vergrijzing. Een brede en integrale benadering van de groei van het aantal ouderen is op deze wijze gewaarborgd, waarbij wordt uitgegaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Bestrijding van EENZAAMHEID

De VSP wenst een actief beleid te voeren bij de bestrijding van de eenzaamheid onder ouderen. Daaronder vallen zeker ook mensen met een beperking. De VSP vergeet ook de jongeren niet die door eenzaamheid steeds verder komen af te staan van de maatschappij waarin we allemaal leven. Bij dit alles moet worden gedacht aan de ontplooiing van activiteiten om mensen uit hun isolement te halen en te ondersteunen bij de strijd tegen de eenzaamheid.

Persoonlijke benadering bij eenzaamheid: De VSP staat voor een persoonlijke benadering van de bestrijding van eenzaamheid. De VSP is een groot voorstander van netwerkuitbreiding en vergroting van sociale kontakten maar houdt daarbij altijd wel een hele persoonlijke benadering voor ogen. Gecoördineerde wijkondersteuning van professionele begeleiders is hierbij van groot belang. Mensen actief laten meedoen aan de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten is een bewezen middel om hun eigenwaarde en sociale kontakten naar een hoger niveau te brengen.

Een aantrekkelijk DORDRECHT

Dordrecht is een prachtige stad om in te leven, te wonen en te werken. De VSP zal zich op vele terreinen inzetten om de aantrekkelijkheid van de stad te bewaken en waar nodig te verbeteren. Met een schat aan cultuur en een unieke oude binnenstad is Dordrecht niet alleen een sieraad voor zijn bewoners. De bruisende horeca en een veelvoud aan evenementen trekken vele toeristen naar onze stad. De VSP hecht hier grote waarde aan en is tegen verdere verlaging van subsidies die deze evenementen treffen.

 

Evenementen: De uitverkiezingen tot winkelstad en evenementenstad van het jaar geven aan dat we op de goede weg zijn en het zou al de inspanningen uit het verleden tenietdoen als activiteiten worden wegbezuinigd of slechts in afgeslankte vorm doorgang kunnen vinden. De VSP zal zich sterk maken om onze prachtige stad op de kaart te blijven zetten.

 

Parkeren: Dordrecht krijgt naar de regio en verder een steeds betere uitstraling en dit dienen we blijvend te versterken. Gratis parkeren bij winkelcentra en ziekenhuizen en een verlaging van de parkeertarieven in de binnenstad kunnen bijdragen aan een beter imago. Voor gehandicapten zal parkeren in de gehele stad gratis moeten zijn.

 

Regelgeving aanpassen: Versoepeling van het terrassenbeleid, afschaffing van de precariobelasting en versimpeling van regelgeving en vergunningenverlening zullen hiertoe ook bijdragen. Wij zijn voor het afschaffen van de hondenbelasting.

 

Stop leegstand en verkrotting: Verkrotting en leegstand van winkelpanden in de binnenstad dienen met alle mogelijke middelen te worden bestreden. De VSP is van mening dat het opleggen van dwangsommen aan pandeigenaren die hun bezittingen laten verkrotten een goed middel is om de stad een goede uitstraling te laten behouden.

 

Goed onderwijs: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” Een uitspraak die we allemaal kennen. De VSP zal zich inzetten om jongeren aan onze stad te binden. Dordrecht moet een stad zijn waar jong en oud iets voor elkaar kunnen betekenen. We moeten tenslotte samen de stad maken! De VSP hecht grote waarde aan goed onderwijs en vindt het van uitzonderlijk belang om Hoger Onderwijsinstellingen in Dordrecht gevestigd te krijgen. Er is een inspanningsverplichting om te voorkomen dat jongeren voor hoger onderwijs de stad moeten verlaten en zich veelal ergens anders gaan vestigen. De jeugd houdt de stad jong en het is belangrijk om deze goed opgeleide groep ook om economische redenen binnen de stad te houden.

 

Faciliteiten voor school en buurt: Jongeren moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen en daarbij speelt de school een belangrijke rol. Schoolgebouwen dienen te voldoen aan moderne eisen en voldoende uitgerust te zijn om onderwijs in alle vormen te kunnen faciliteren. Schoolpleinen en gymlokalen moeten zodanig zijn ingericht dat ook de buurt gebruik kan maken van de faciliteiten.

 

Stageplaatsen: Lichamelijke opvoeding en zwemonderwijs door vakleerkrachten moeten worden gestimuleerd. Leerlingenvervoer dient geregeld te zijn. De VSP zal zich sterk maken dat leerlingen uit alle onderwijsvormen binnen onze stadsgrenzen goede stageplaatsen krijgen door het stimuleren van het bedrijfsleven, zodat de kans groot is dat ze door kunnen groeien naar werk. Studeren, werken, wonen, leven gaan hand in hand en kunnen niet los van elkaar gezien worden.

 

Gunstig vestigingsklimaat: Het is van groot belang om onderwijs en bedrijfsleven op elkaar af te stemmen. Het vestigingsbeleid voor ondernemers moet aantrekkelijk zijn in onze stad en regio, zodat jong en oud werk kunnen vinden. De VSP vindt dat de gemeente zich daarvoor tot het uiterste moet inspannen. De huidige maatschappij vraagt om een overheid die ondersteunt en vrij ondernemerschap stimuleert met het scheppen van een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels zodat de Dordtse economie verder kan doorgroeien.

 

Natuurbehoud: De VSP is voor het maximale aan natuurbehoud op ons eiland. Het behoud van de Biesbosch in zijn huidige vorm met landbouwstructuur en natuurbeleving is daarbij een speerpunt. Het uitgebreide plan voor herinrichting van de Biesbosch heeft niet onze instemming gekregen. De VSP ging voor een kleinschaligere aanpak zoals het opknappen van de Viersprong. Als de huidige vorm zal worden aangepast, mag dit niet ten koste gaan van natuur, fiets, wandel- en ruiterpaden. Ook moeten vergezichten blijven bestaan.

 

Dierenwelzijn: Dierenwelzijn staat hoog op de agenda bij de VSP. De veeteelt op ons eiland moet diervriendelijk en duurzaam zijn. Er is geen plaats voor bio-industrie en megastallen en er moet meer aandacht komen voor het stimuleren van biologische landbouw. Controle op dierenleed en misstanden wordt worden aangescherpt.

 

Meer groen in de stad: De VSP is voor meer groen in de stad. Natuur in de stad moet worden gekoesterd en waar het kan worden uitgebreid. Op plaatsen waar bomen, om welke reden dan ook worden gerooid, zal herbeplanting plaats moeten hebben. Vijvers en sloten moeten met een hogere regelmaat worden schoongemaakt en overtollige waterplanten moeten worden verwijderd zodat de vissport er geen hinder van ondervindt.

 

Sport en cultuur: Sport en cultuur zijn belangrijke verbindende factoren in onze snel veranderende maatschappij. Steeds grotere groepen mensen gaan op in de digitale wereld van sociale media en blijven verstoken van activiteiten. Sport en cultuur verbroederen en versterken de integratie van verschillende bevolkingsgroepen en culturen en dienen om deze reden zoveel mogelijk gestimuleerd en gesteund te worden.

 

FC Dordrecht: De VSP is voor een nieuw of vernieuwbouw stadion voor FC Dordrecht. Het stadion moet wel een multifunctionele functie krijgen en zichzelf bekostigen. Daarbij denken wij aan winkels, een woonboulevard en ruimte voor breedtesport zoals denksporten en andere maatschappelijke en sociale activiteiten. De gemeente heeft een faciliterende rol.

 

Sportparken-visie: Ook de overige sportaccommodaties in Dordrecht verdienen aandacht. Een heldere visie moet in samenwerking met de sport worden ontwikkeld en financiële middelen moeten worden gevonden om modernisering van de sportparken te realiseren. Daarbij staat voorop dat de sport zo dicht mogelijk bij de mensen, dus in de wijken, moet plaatshebben.

 

Zwemmen: Dordrecht is een eiland, omringd door water en toch is het schoolzwemmen verdwenen. Een meerderheid van de kinderen in de onderbouw van het primaire onderwijs beschikt niet over een zwemdiploma. De VSP vindt dit ongewenst en onveilig. Het zwemmen in Dordrecht moet betaalbaar zijn en het aanbod van recreatiezwemmen op de sportboulevard dient te worden vergroot inclusief gratis parkeren. Houd de zwembaden De Dubbel en Het Wantij.

 

Sport voor senioren: Verder maakt de VSP zich in het bijzonder sterk voor sport voor senioren. In 2017 heeft de VSP een motie ingediend om valpreventie en valtraining meer te stimuleren in de stad. Deze motie is met een meerderheid aangenomen. Wij zullen als VSP blijven inzetten om dit verder uit te rollen over de stad zodat nog meer mensen hiervan gebruik kunnen maken.

 

Duurzaamheid in de sport: Ook de duurzaamheid in de sport verdient speciale aandacht. Het plaatsen van zonnepanelen op daken van clubhuizen en kleedkamers en het aansluiten op het warmtenet dienen van gemeentewege gestimuleerd dan wel financieel gesteund te worden.

 

RTV Dordrecht: De VSP vindt het belangrijk dat in een stad als Dordt een onafhankelijke omroep actief is en voor ons is dat RTV Dordrecht.

FINANCIËN

Het realiseren van alle plannen zal moeten worden getoetst aan een redelijke betaalbaarheid en financiële haalbaarheid.

 

Functionele besteding: De VSP zal blijvend een vinger aan de pols houden om de gemeentelijke uitgaven rechtvaardig en functioneel te besteden. Budgetten dienen niet stelselmatig te worden overschreden.

 

Bijdrage naar vermogen: Van burgers mag worden verwacht dat zij naar vermogen bijdragen aan de financiering van de leefbaarheid van de stad. De VSP is van mening dat de lokale belastingen de komende periode slechts verhoogd mogen worden met de inflatiefactor. De huidige economische groei biedt volop mogelijkheden om daadkrachtig beleid op vele gebieden te realiseren. De VSP staat daarbij voor een positief kritische, doortastende, solide en onafhankelijke rol en partnerschap.

Verbetering leefomstandigheden:
WMO EN ZORG

WMO is een recht en niet afhankelijk van het beschikbare budget van de gemeente. Ten aanzien van het WMO-maatwerkvoorzieningenpakket is de VSP van mening dat de uitvoering hiervan veel beter tot haar recht kan komen als dit lokaal wordt aangestuurd in plaats van regionaal, zoals dat nu het geval is. De vele regelingen moeten op elkaar afgestemd zijn en gericht op oplossingen. Er dient een goede afstemming te komen met de zorgverzekering en de langdurige zorg. Mensen mogen door gemeentelijke regelingen niet tussen wal en schip vallen. Aandachtspunt hierbij is de jongere die, als de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt, alsnog ondersteuning moet krijgen als dat nodig is. Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd zijn de problemen niet ineens verdwenen.

 

Minder bureaucratie: De VSP vindt dat de zorg toegankelijk moet zijn via één loket, minder bureaucratie, passend, betaalbaar, betrouwbaar en op tijd. De zorg dient integraal geregeld te zijn. De VSP vindt de PGB (Persoons Gebonden Budget) dé passende oplossing voor zorg in natura. Huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en medische hulpmiddelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven. Deze moeten dan ook direct en makkelijk beschikbaar zijn voor ouderen, zieken, mensen met een beperking en jongeren die dit nodig hebben om hun leefomstandigheden te verbeteren. De VSP is van mening dat het ongewenst en onmenselijk is oudere stellen die al jaren samen hebben geleefd om reden van verschillende zorgvraag uit elkaar te halen. Hiertegen zal de VSP zich blijvend verzetten. Het beleid dient erop gericht te zijn ouderen met een zorgvraag in hun eigen woonomgeving te laten zo lang als dat mogelijk is.

 

Onafhankelijke ondersteuning: Het is belangrijk dat mensen de weg weten te vinden naar een goede onafhankelijke cliëntenondersteuning in het hele sociale domein. De VSP wil de communicatie rondom dit onderwerp verbeteren want iedereen heeft recht op onafhankelijke professionele ondersteuning als dat gewenst is. Bij de zorgindicatiegesprekken (de zgn. keukentafelgesprekken) vindt de VSP het van groot belang dat er een onafhankelijke deskundige bij de gesprekken aanwezig is zodat er altijd een juiste zorgindicatie komt.

 

Crisisopvang: Prioriteit is zorg voor crisisopvang in de stad waar mensen tijdelijk kunnen verblijven totdat zij weer naar huis kunnen. Haal mensen niet uit hun vertrouwde omgeving waar zij jarenlang hebben gewoond en geleefd. Verplaatsen van mensen heeft vrijwel altijd een enorme impact voor deze kwetsbare groep. Het uitrollen van sociale wijkteams per wijk met 1 plan en 1 regisseur zal met prioriteit dienen te worden gerealiseerd. De VSP gaat zich daar hard voor inzetten.

 

Werken met budget: Geld voor de zorg moet uitgegeven worden aan de zorg. De VSP is voorstander van het maken van een budget. Dit dient wel afgebakend te zijn zodat duidelijk is waar en voor wie het geld beschikbaar is. Daarbij is een jaarlijkse evaluatie noodzakelijk. De VSP zal de vinger aan de pols houden. Er moet een plan komen waarin staat welke middelen er worden ingezet en welke doelen er bereikt moeten worden. De VSP wil daarin het voortouw nemen.

VEILIGHEID

Veiligheid verdient een integrale aanpak! De stad is van iedereen en iedereen moet zich op welke manier dan ook veilig voelen, veilig op straat kunnen vertoeven en de deur van elke Dordtenaar moet veilig open kunnen worden gedaan

Betere verlichting: Het gevoel van angst en onveiligheid in de stad moet worden verminderd, onder meer met projecten in samenwerking met politie, Bureau Handhaving, buurtorganisaties en bewoners. De VSP zal zich sterk maken voor betere verlichting, lage groenvoorzieningen en het opheffen van ‘enge’ plekken. De inwoners van Dordrecht dienen zich veilig te kunnen blijven voelen in hun eigen woonomgeving.

 

Wederzijds respect: De VSP zal inzetten om Dordrecht weer een gemeente te maken waarin wederzijds respect de norm is. Daarbij moeten we elkaar geen overlast bezorgen en dienen geweld, vernieling, diefstal en andere vormen van criminaliteit adequaat aangepakt te worden. Dit streven moet breed worden omarmd, niet alleen in woorden maar ook in daden. Bewoners en ondernemingen kunnen daarin veel betekenen op grond van hun eigen verantwoordelijkheid.

 

Politie: Van de gemeente mag worden verwacht dat zij weet op te treden wanneer de veiligheid in de knel komt. Daarom wil de VSP de wijkagent herkenbaar terug in de wijken, gesloten wijkbureaus van de politie moeten weer open en ondersteuning in de wijken op gebied van preventie van babbeltrucs en zakkenrollers dient te worden gestimuleerd.

 

Ouderen-mishandeling: Extra aandacht moet er zijn voor de aanpak van het zich steeds vaker voordoen van ouderenmishandeling.

 

Softdrugs: De VSP is voor het legaliseren van softdrugs maar zolang er van legalisatie geen sprake is zal de gemeente moeten handhaven bij coffeeshops. Een gerichte en effectieve aanpak door adequaat reageren van toezichthouders bij signalen van omwonenden blijft noodzakelijk.

 

Wateroverlast: De gemeente heeft volgens de VSP een belangrijke taak maatregelen te stimuleren om wateroverlast door hoog water te voorkomen. Het waterplan Dordrecht, waarin risico’s en aanpak worden beschreven, vereist een update. Gevaarlijke situaties dienen aangepast te worden en Dordrecht moet in de aanpak van waterveiligheid een landelijke voortrekkersrol gaan krijgen.

VERKEER EN (OPENBAAR) VERVOER

De VSP is van mening dat het mobiliteitsprobleem van ouderen en mensen met een beperking en de sociale minima kunnen worden verlicht door voor deze groep gratis openbaar vervoer aan te bieden. De VSP streeft naar meer inzet van ‘vervoer op maat’ dan wel vervoer van deur naar deur. Dat betekent voor de VSP dat dit niet alleen in het stadscentrum, maar ook in de woonwijken moet worden gerealiseerd.

 

Intercitystad: Goede treinverbindingen zijn voor Dordrecht van levensbelang. De stad raakt anders inwoners kwijt die elders werken en daarbij van goede vervoersmogelijkheden afhankelijk zijn. De VSP vindt dan ook dat Dordrecht intercitystad moet blijven. Hiervoor is een doorlopende harde lobby noodzakelijk waarbij samenwerking moet worden gezocht met de regio, met reizigersorganisaties en andere, door de plannen van de NS getroffen steden. Directe internationale verbindingen richting België en Duitsland moeten blijven of hersteld worden.

 

Lightrail: In de toekomst moet een eventuele lightrail vanaf Stadpolders en Sterrenburg/Amstelwijck verbindingen met Rotterdam en Den Haag zonder overstap optimaliseren.

 

Bus naar Essenhof: Ook in de stad en regio wil de VSP het openbaar vervoer verbeteren. Voor de ouderen en vele inwoners van Dordrecht moet de bereikbaarheid van het centrum, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen vergroot worden. Hiervoor moet het lijnennet en dienstregeling van openbaar vervoer aangepast worden. Als het aan de VSP ligt, komt er op korte termijn een bushalte nabij de Essenhof. Deze is dan te bereiken met een extra rondje van buslijn 2 en 7 op de route vanaf het Leerpark naar het Albert Schweitzer ziekenhuis, v.v. gedurende de openingstijden van de Essenhof.

 

Vervoer gevaarlijke stoffen: De VSP vindt dat het goederenvervoer per trein van gevaarlijke stoffen door Dordrecht moet stoppen. De gevaren voor de inwoners zijn te groot. Ook het vervoer van gevaarlijke stoffen via de N3 moet aan banden worden gelegd.

 

Aanpak files: De bereikbaarheid van Dordrecht via de autosnelwegen moet als het aan de VSP ligt, sterk verbeterd worden. De dagelijkse lange files zorgen voor economische en milieuschade aan de stad en brengen het vestigingsklimaat in gevaar.

 

Doorstroming en veilig fietsen: Doorstroming op lokale wegen moet worden bevorderd door betere afstelling verkeerslichten en aanleg van overzichtelijke rotondes. De nadruk ligt op veilige fietsmogelijkheden met een goede voorrangsdoorstroming. Extra aandacht moet worden besteed aan het reduceren van snelheid in de wijken.

ARBEIDSMARKT

Het negatieve imago van de oudere werknemer dat nog altijd een dominante rol op de arbeidsmarkt speelt, dient te worden omgebogen. Juist deze groep mensen heeft een schat aan ervaring, kennis en hands-on mentaliteit, die kunnen worden doorgeven aan jongeren.

 

Passende arbeid: De VSP maakt zich sterk voor een actieve ondersteuning van 45-plussers op de arbeidsmarkt. De aantrekkende economie laat volgens de VSP voldoende ruimte om aan de mogelijkheden op passende arbeid voor de ervaren 45-plussers invulling te geven. Zowel financieel als ondersteunend staat de VSP een actief beleid voor om de grote werkeloosheid onder 45-plussers op korte termijn terug te dringen. Hierbij zijn subsidieregelingen en omscholingsprogramma’s goede impulsen. Hoe langer oudere werknemers aan de zijlijn staan hoe moeilijker het zal zijn om ze weer aan passend werk te helpen. Zij verdienen een kans, zeker nu de arbeidsmarkt aantrekt.

 

Mensen met een beperking: De VSP wil dat er verbetering komt voor mensen met een beperking waardoor hun kansen op een werkzame toekomst substantieel worden verbeterd. De zorg voor een goede re-integratie voor arbeidsgehandicapten is daarbij een speerpunt voor de VSP. Daarbij moet er een goede dagbesteding voor deze groep mensen zijn, zonder eigen bijdrage. Niemand staat volgens de VSP aan de kant en iedereen doet mee naar haar of zijn vermogen.

 

Actieve rol voor 65-plussers: De VSP is van mening dat ouderen zo lang mogelijk een actieve rol moeten kunnen vervullen in onze samenleving. Hun kennis en ervaring kunnen een verhelderend tegenwicht bieden in onze snelgroeiende digitaliserende wereld. Het beleid dat de VSP voorstaat is er dan ook op gericht om levenskrachtige ouderen in de stad zo veel als mogelijk is te blijven betrekken bij alle activiteiten in buurt, wijk en stad. Als stimulans wil de VSP een basisinkomen voor mensen boven de 65 jaar.

 

Betere kansen voor bijstandsgerechtigden:  De VSP streeft naar een versoepeling van de sollicitatieplicht voor bijstandsgerechtigden. Hun kans op passend en zinvol werk moet op een andere wijze worden vergroot, met gerichte begeleiding in plaats van doelloos solliciteren.

 

Kleinschalige ambachten: Dordrecht is van oudsher een arbeidersstad. Helaas zijn vele ambachtsbedrijven verdwenen uit onze stad. Het zou mooi zijn als kleinschalige ambachten en startups in de wijken hun bestaan zou kunnen vinden. Het geeft elan aan de wijk maar biedt ook werkgelegenheid. Een wijk waar iedereen zich weer verantwoordelijk voelt zal ook mensen met elkaar verbinden.

ARMOEDEBELEID

Armoede in Dordrecht is groter dan wij denken. Er leven in Nederland maar liefst 1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens en Dordrecht is daarbij geen uitzondering. Onze verzorgingsstaat is al jaren geleden om zeep geholpen, waardoor nu te veel mensen tussen wal en schip vallen. Het leven voor steeds meer mensen is op veel gebieden onzekerder geworden. 

 

Proactief beleid en samenwerking: De VSP vindt dat de bestrijding van armoede in de stad een maatschappelijke taak is. Het vraagt om een proactief beleid waarbij samenwerking tussen de verschillende partners in de stad dient te worden gestimuleerd. Vooral minderjarige kinderen die opgroeien in armoede, moeten de kans krijgen zonder beletsel deel te nemen aan activiteiten op sociaal, cultureel, welzijn en sportgebied. De VSP is van mening dat de overheid een actieve rol heeft in het creëren van middelen die het mogelijk maakt om te beletten dat minderjarige kinderen aan de zijlijn van de samenleving komen te staan. Verdere ondersteuning aan de Stichting Leergeld is noodzakelijk. Voor de groep tussen 18 en 21 jaar moet een overgangsregeling worden ingericht die hen in staat stelt om geleidelijk van steun naar zelfstandigheid te groeien.

 

Hulpverlening bij schuld: De VSP vindt dat er alles aan gedaan moet worden om Voedselbanken te voorkomen. Er moet sneller ingegrepen worden bij schuldhulpverlening om te zorgen dat mensen niet verder in de problemen komen.

Ondersteuning van de MANTELZORGER

Mantelzorg mag niet worden opgelegd! De VSP vindt dat de mantelzorgers alle steun verdienen. Zij hebben een zware taak en voelen zich zeer verantwoordelijk waardoor zij in een sociaal isolement terecht kunnen komen. De VSP is voor het behoud van verschillende regelingen voor mantelzorgers, zoals ‘de dag van de mantelzorger’ en ‘het mantelzorgcompliment’.

 

Geen bezuiniging op mantelzorg: De VSP zal zich sterk maken voor een ondersteunend beleid en het ruimhartig ter beschikking stellen van financiële middelen ter bevordering van de mantelzorg, omdat dit een steeds belangrijkere en grotere rol zal gaan spelen in de zorg aan de zwakkeren in onze samenleving. Een belangrijk aandachtspunt/ probleem daarbij is dat de draagkracht van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals steeds meer aangesproken wordt. De VSP zal er alles aan doen om het werk van deze hulpverleners weer werkbaar te maken. Geen bezuinigingen meer op de mantelzorg!

 

Crisis-voorziening: De VSP pleit er daarom voor dat er adequate en snel inschakelbare respijt- en crisisvoorzieningen beschikbaar komen. De VSP wil ervoor zorgen dat die voorzieningen ook uitgebreid en beter toegankelijk gemaakt worden.

MEER (SOCIALE) HUISVESTING

De VSP zal zwaar blijven inzetten op een socialer beleid bij de realisatie van nieuwe woningen. Verder is het belangrijk dat starters en minderdraagkrachtigen de gelegenheid krijgen om eerder dan nu in aanmerking te komen voor goede, passende en betaalbare huisvesting. Het realiseren van betaalbare koop- en huurwoningen wordt tevens ingegeven om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen

Langer thuis wonen: De VSP staat verder voor het ontwikkelen van meer levensloopbestendige woningen. Mensen willen en moeten langer thuis blijven wonen. De VSP is daarbij groot voorstander van kleinere en beschermde woonvormen met gemeenschappelijke activiteiten zoals gezamenlijke maaltijden, dagbesteding, gezondheidscentrum etc.

 

Tiny Houses: Het wonen in een klein huisje tot 50 m2 is sterk in opkomst. Deze Tiny Houses geven allerlei voordelen. Het is duurzaam, goedkoper (lagere huur- en/of hypotheekkosten) en geschikt voor allerlei woonvormen, ook voor ouderen. Struikelblok is nu nog de wetgeving en de medewerking van de gemeente! De VSP is bereid om politieke ondersteuning te bieden aan initiatieven op het gebied van de duurzame ontwikkeling van Tiny Houses binnen de gemeente Dordrecht! Zeker voor ouderen gekoppeld aan specifieke woonvormen, specifiek op wijkniveau. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van kleine zorginstellingen in de stad. Zo kunnen mensen in hun oude vertrouwde wijk blijven wonen.

 

Voorzieningen in de wijken: De VSP wil daarbij het voorzieningenniveau in de wijken versterken. De laatste jaren zijn die bijna alle wegbezuinigd. De VSP vindt dit een slechte zaak. Er zullen dus weer meer wijkvoorzieningen moeten worden gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Voor de VSP betekent dit, dat de binnenstad en de woonwijken zodanig moeten worden ingericht dat ouderen en jongeren op een natuurlijke en prettige manier, in een milieuvriendelijke buurt, bij elkaar kunnen wonen en leven.

AED: Ieder leven is er één. Daarom zal de VSP zich sterk maken voor een AED op vele plekken in de stad en voor gedegen voorlichting waar in de buurt een AED is te vinden.

 

Compacter winkelgebied: In de binnenstad wil de VSP geen verschuiving van het kernwinkelgebied, maar eerder een compacter indeling, te realiseren in samenwerking met alle marktpartijen, die belang hebben bij het versterken van de binnenstad.

 

Aanpak leegstand: Daarmee voorkomen we leegloop en leegstand. Detailhandel, dienstverlening en recreatie (horeca) dienen gezamenlijk onder leiding van de gemeente op te trekken om het imago van de binnenstad te verbeteren.

 

Spuiboulevard: Bij de verdere ontwikkeling van het project Spuiboulevard zal de VSP er streng op toezien dat zowel ten aanzien van functionaliteit als betaalbaarheid invulling zal worden gegeven aan een rechtvaardig en sociaal profiel in plaats van winstmaximalisatie van de projectontwikkelaars. Een nieuwe Spuiboulevard moet qua bouwstijl passen bij de historische binnenstad, woningen krijgen voor ieders portemonnee, gelegenheid bieden aan recreatie rond en op het water en een toegangspoort zijn met volop, veilig ingerichte ruimte voor fietsers, wandelaars en trimmers. Een echte, actieve boulevard langs de boorden van de Spuihaven, die in de toekomst weer bevaarbaar moet zijn voor kleine vaart net als de Voorstraatshaven.

 

Geen aantasting van cultureel erfgoed: Het streven naar het betrekken van het water in de binnenstad bij recreatie moet wel gedegen financieel onderbouwd zijn en niet leiden tot megalomane, geldverslindende projecten die een aantasting zijn van cultureel erfgoed.

 

Entree naar de stad en vooruitkijkend naar de ambitie van de woonvisie: Zowel via de Papendrechtse brug als vanuit de richting Zwijndrecht is de stadsentree bepaald niet aanlokkelijk. Datzelfde geldt voor de entree via de spoorbrug. De VSP vindt daarom dat het project Maasterras en als onderdeel daarvan De Dordtse Mijl een impuls nodig heeft en als eerste een aanpak verdient. De VSP wil een onderzoek starten naar de mogelijkheid om de ruimte langs de rivier te benutten voor woningbouw en recreatie waarbij kantoren en autodealers een andere plek in de stad krijgen. De woningbouw biedt in de vorm van appartementen plaats aan mensen met een middelhoog en hoog inkomen alsmede aan ouderen en studenten, waarbij een gezamenlijke ruimte voor recreatie, zorgvoorzieningen en parkeren aanwezig is. Uitgebreide groenvoorziening langs dit deel van de Laan der Verenigde Naties moet de aantrekkelijkheid van deze stadsentree verder vergroten. Met dit project wil de VSP hoogbouw langs de Spuiboulevard voorkomen en tegengaan. Wandel- trim en fietsroutes langs de rivier zijn een verlengde van de te creëren mogelijkheden op de vernieuwde Spuiboulevard. In samenspraak met spoorbeheerder Prorail wenst de VSP langs de Weeskinderendijk een nieuw opstelterrein voor het spoor te realiseren waardoor het parkeren van treinen langs de Crayensteynstraat tot het verleden behoort. Het totale project verlangt wel een lange aanloop- en realisatietijd waarmee de komende collegeperiode kan worden begonnen.

 

Schone energie: Als het aan de VSP ligt, wordt er vanaf heden geen gasaansluitingen meer aangelegd bij nieuwbouw. De VSP is voorstander van het gebruik van zonnecellen –en panelen als dakbedekking bij de nieuwbouwprojecten in Dordrecht en wil waar mogelijk de opwekking van schone energie bevorderen.

SAMENHORIGHEID

De VSP staat vanzelfsprekend voor een sociaal en rechtvaardig beleid. De VSP zal een proactieve rol blijven spelen om de leefomstandigheden en de financiële positie van alle inwoners en vooral van de ouderen een rechtvaardig gezicht te geven.

 

Prioriteit: Onze prioriteit gaat hierbij uit naar de zwakkeren in de samenleving en dan vooral de grote groep ouderen, die al jaren zijn gekort op hun pensioenen, uitkeringen en voorzieningen.

 

Eerlijkere verdeling: Het is onrechtvaardig en asociaal om onze ouderen, die jarenlang hebben bijgedragen aan de opbouw van onze economie en welvaart nu in de kou komen te staan door de enorme bezuinigen. De aantrekkende economie laat volgens de VSP voldoende ruimte om de ongelijke omstandigheden die jaar in jaar uit zijn opgebouwd in de komende raadsperiode daadwerkelijk aan te pakken. Daarbij doen we recht aan een socialere en eerlijkere verdeling van de opgebouwde welvaart. De kloof tussen arm en rijk dient te worden verkleind en de ondersteuning voor de zwakkeren in de samenleving dient actief en financiële gestalte te krijgen.

 

Gezonde levensduur: De VSP is van mening dat in beweging blijven van lichaam en geest de gezonde levensduur verlengd. Ook het vergroten van de saamhorigheid staat bij de VSP hoog in het vaandel. Daarbij zullen wij ons sterk maken voor:

 

  • Het begeleiden van ouderen en hulpbehoevende buurtbewoners

 

  • Het ondersteunen en organiseren van buurt, wijk en stadsactiviteiten

 

  • Het opzetten van, of deelnemen aan, cursussen in de buurt.

 

Als het aan de VSP ligt, zorgen we voor ontmoetingsplekken en ondersteunen we vrijwilligersprojecten zoals de Plus Bus, Green Wheels en E-Wheels.

 

SAMENWERKING

De VSP vindt dat Dordrecht een leidende rol moet hebben in de zoektocht naar regionale samenwerking die goed is voor alle partijen en die leidt tot kostenbesparing voor alle betrokkenen. Echter als VSP zullen wij de Drechtraad kritisch blijven controleren. Nu kunnen we vaak alleen nog maar ‘ja’ zeggen tegen voorstellen die al zijn genomen.

 

Controle op Drechtraad: De controle op het geld van de Drechtsteden moet veel beter en eerder en helderder aan de gemeenteraad gepresenteerd worden. Daardoor kan de VSP voorstellen doen om wijzigingen in te brengen en hebben we meer beslissingsbevoegdheid over de uitgaven. Wij vinden de hoge kosten niet meer te verdedigen en willen baas blijven over het geld van de gemeente Dordrecht. De VSP is geen voorstander van één Drechtstad.

 

Burgerinitiatief: De VSP staat voor een transparant beleid en voor een consequente uitvoering daarvan. Burgerinitiatieven hebben een duidelijke plaats in ons politiek bestel. Samenwerking tussen overheid en ondernemers dient bevorderd te worden. Wij willen geen eilandjescultuur, maar gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de te maken keuzes en de uitvoering daarvan.

 

Burgerbegroting: De VSP wil onderzoeken of Dordtenaren kunnen worden betrokken bij het opstellen van een burgerbegroting waarbij bewoners kunnen beslissen over de besteding van geld voor een stadsdeel.

 

Coalitie: De VSP sluit geen partijen uit als het gaat om samenwerking maar zal wel altijd kritisch handelen in het belang van de burgers van Dordrecht. De VSP is op basis van herkenbaarheid van haar standpunten bereid deel te nemen in een nieuw college