VSP

Waarom samenvoeging Nieuwe Stoof en de Bibliotheek?

De VSP heeft art. 40 vragen gesteld aan het college over de “samenvoeging Nieuwe Stoof en de Bibliotheek”.
De Stoof is een ontmoetingsplaats van de wijk geworden, waar mensen van elkaar kunnen leren en waar bewoners elkaar nuttige diensten kunnen leveren. Dit is in de kern wat de bewoners van Crabbehof willen. Op deze plek hebben bewoners van Crabbehof het heft in handen genomen en komen tot nieuwe ideeën om bewoners diverse activiteiten aan te bieden. Zorg en welzijn, verbinden van sociale en economische voorzieningen, inzet van vrijwilligers en mensen met arbeidsbeperkingen; allemaal uitingen van de lokale kracht. Hoe mooi, leuk, nuttig, zinvol, creatief en verbindend kan burgerparticipatie zijn? In de Stoof komt dit alles samen.
Hier ontmoeten jong en oud elkaar. Culturen en hun keukens inspireren en voeden elkaar. Mensen vinden elkaar in activiteit en in genieten. Er ontstaan leuke ontmoetingen en onverwachte ontmoetingen. Het is er veilig en biedt de ruimte om je te laten zien. Het inspireert en motiveert om je talenten in te zetten, talenten te ontdekken en om te leren en te groeien.
Recentelijk zijn er zonder enig overleg wijzigingen doorgevoerd zoals de samenvoeging met de bibliotheek. Dit valt volgens de VSP onder de categorie een foutje van de bedenkers. Daarnaast is er een beveiliger aangesteld na een sterk eenmalig overtrokken incident, met als consequentie dat openings- en sluitingstijden aangepast moesten worden. Daardoor is er nu veel onrust bij de vrijwilligers.
Naar aanleiding hiervan heeft de VSP de volgende vragen:

  1. De bibliotheek en de Stoof weten niet wat de toekomst gaat brengen. Het is te gek voor woorden, maar de projectleider is met pensioen gegaan en alles staat nu een beetje ‘on hold’. De laatste berichten zijn dat pas in 2025 met de verbouwing wordt begonnen., De waarschijnlijke reden is bezuiniging, maar dat is niet geheel duidelijk. Ook speelt hierbij schijnbaar een rol dat de projectleider van de gemeente met pensioen is gegaan!! Klopt dit verhaal?
  2. De VSP is van mening dat voornoemde problemen geen effect zouden moeten hebben op het buurthuis dat als een warme plek wordt gezien en dat daarom de plannen, om de bibliotheek en het buurthuis in één ruimte te plaatsen (sowieso een vreemde gedachte, een bibliotheek is een stiltecentrum, een buurthuis het tegenovergestelde, daar komt die weer dat denk foutje) teruggedraaid moeten worden. Is het college dat met ons eens?
  3. Nederland is een land van vrijwilligers. Het maatschappelijk leven draait op vrijwilligers, vrijwilligers zijn de smeerolie van de maatschappij zonder hen valt alles stil dus ook de activiteiten in en voor de Stoof, die voor het maatschappelijk welzijn in Crabbehof van levensbelang zijn, en dat zorgt voor veel onrust bij de vrijwilligers. Wat gaat het college doen om de onrust weg te nemen bij de vrijwilligers?’
  4. Klopt het dat de belangen van de burgers in de wijk niet zijn meegewogen? En dat de communicatie naar de Nieuwe Stoof en Buurtwerk door de gemeente als minimalistisch kan worden omschreven? Zo ja, bent u voornemens om die belangen alsnog mee te wegen en uitgebreider te communiceren?
  5. Bent u het met ons eens dat het van groot belang is dat de wijkbewoners gewoon, net als in andere wijken, onbeperkt van hun buurthuis gebruik kunnen blijven maken? Graag een gemotiveerde reactie.

We zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet, André de Vries en Leo Stolk, namens de VSP.