VSP

Onze inbreng in de gemeenteraad van 17 december 2019 inzake de vaststelling van de lokale woonvisie

De woonvisie van het college blijft voortborduren op de veel te ambitieuze bouwambities uit het coalitieakkoord. Vrijwel alle oppositie partijen hebben al geruime tijd aangedrongen op meer sociale woningbouw, jongerenwoningen, levensbestendige woningen en appartementen voor ouderen. Maar van deze aansporingen vinden we veel te weinig terug in de woonvisie voor Dordrecht. Zoals in een van de stukken wordt genoemd, zal de wethouder het bouwen van extra sociale woningen in gedachten houden !!! Zo’n zin geeft de VSP niet het vertrouwen dat het met de sociale woningbouw, jongerenwoningen, levensbestendige woningen en appartementen voor ouderen in Dordrecht wel zal goedkomen.Wonen en zorg voor met name ouderen zal pas volgend jaar onder de loep worden genomen, terwijl het naar het oordeel van de VSP expliciet moet worden meegenomen in de woonvisie van de komende jaren.Volgens de bouwondernemers en de woon coöperatie is er een woningbouwcrisis voor de midden huur huishoudens. Meer dan twee miljoen huishoudens in Nederland moeten in de vrije huur sector veel te veel huur betalen voor een huurwoning en dit omdat er in deze woon categorie vrijwel geen woningen beschikbaar zijn. Scheef wonen maar dan op een wijze dat deze huurders meer dan 50% van hun inkomen kwijt zijn aan huur. En ze kunnen geen kant op ! Voor een degelijke groep huurders zou er gebouwd moeten worden in Dordrecht. Op de duurdere woningmarkt is helemaal geen tekort, maar hier gaat dit college voluit in investeren.Ook de stikstof problematiek en de Pfas en de vertragende effecten daarvan op de woningbouw-ambities worden niet genoemd in het woonvisie-document, terwijl juist in Dordrecht de grootste vervuiler op dat gebied, Du Pont, nog steeds, met een vergunning van dit college en/of de provincie, Pfas uitstoot.Het formuleren van een visie is goed, het geeft richting en sturing naar de toekomst, maar het moet niet uitmonden in rechtse fantasieën. De ambitie moet worden gehalveerd qua aantallen en er moet meer worden gekeken naar het verloop van de demografische pyramide. De VSP heeft vragen gesteld hoe de vergrijzing van de komende jaren in Dordrecht moet worden opgevangen ? Dertig à veertig procent van de Dordtse bevolking is straks 65 jaar en ouder. Hoe huisvesten wij deze ouderen, hoeveel huizen komen er vrij als deze ouderen er uiteindelijk niet meer zijn. Heel veel vragen van de VSP die wij niet terug zien in deze woonvisie voor Dordrecht.En dan nog als laatste de bereikbaarheid van en naar en binnen Dordrecht. Er is begin dit jaar een koersnota mobiliteit vastgesteld die wij niet hebben gesteund. Wij hebben samen met o.a. D66 een amendement ingediend dat het college oproept met een uitgangspuntennotie te komen. Wij hebben deze nota als niet voldragen bestempeld. Daarna heeft de raad over dit onderwerp niets meer vernomen. Woonvisie en de daarbij horende mobiliteit visie liggen naar het oordeel van de VSP in elkaars verlengde. Je kan niet ambitieus bouwen zonder te weten of de mobiliteit in de woonomgeving is gewaarborgd. En daarbij hoort ook het creëren van allerlei voorzieningen in de omgeving. Denk daarbij aan bereikbaarheid, parkeren, voldoende groen, veiligheid, e.d. Laten we niet de fout maken als bij de bouw in de Hoven en Wilgenwende, waar we een gebied volplempen met huizen zonder goed na te denken over bereikbaarheid, ontsluiting, recreatiemogelijkheden en winkels in de buurt. Dat laatste voorkomt extra mobiliteit.Kortom: De VSP heeft behoefte aan een realistische woon- en mobiliteit visie en helaas ligt deze gecombineerde visie thans niet ter besluitvorming voor. Margret Stolk