VSP

De Samenwerking in de Drechtsteden

Onze inbreng in de gemeenteraad van 29 oktober 2019 inzake de samenwerking in de Drechtsteden.
Voorzitter,
Daar waar zowel het Berenschot-rapport, alsook de commissie Deetman eensluidend waren in hun oordeel over de resultaten en uitbreidingsmogelijkheden ten aanzien van de samenwerking op het sociale domein binnen de GRD, zo tevreden waren ook wij over deze samenwerking.
Hoe navrant en ronduit teleurstellend was het dan ook om op 1 oktober jl. tijdens een tenenkrommende bijeenkomst van de Drechtraad te moeten constateren en aanschouwen dat samen potverteren veel makkelijker is dan samen bijleggen.
Verschil van inzicht of van mening hoeft wat de VSP betreft niet te leiden tot verwijdering of ontbinding van enig samenwerkingsverband maar het baart ons wel grote zorg dat het Drechtstedenbestuur er niet in is geslaagd om de rijen gesloten te houden. Uitingen van ongenoegen dienen naar onze mening binnen het bestuur te worden geuit en besproken en niet via de media.
Het is ook misschien nu wel het moment om door te pakken en Dordrecht zijn rol als centrumgemeente maar eens wat meer naar zich toe gaat trekken en daarin ook blijvend zijn verantwoordelijkheid neemt.
Gezocht zal dan ook moeten worden volgens de VSP naar een andere aansturing van de samenwerking binnen het sociale domein waarbij we de zaken die goed functioneren moeten koesteren en voortzetten en naar vrijere taakstelling en keuzemogelijkheden zoeken voor participanten met andere opvattingen.
Voorzitter de bezuinigingsmaatregel die leidde tot deze impasse heeft duidelijk gemaakt dat we nu in een situatie zitten dat besluitvorming kan worden gegijzeld als ware het door participanten die hun begroting niet op orde hebben.
Voorzitter het is nooit makkelijk om in eigen vlees te moeten snijden, maar het is onredelijk om in een samenwerkingsverband van slechts enkelen te vragen dit te doen. Dan is de solidariteit die essentieel is binnen een collectief verdwenen en vaak ook de houdbaarheidsdatum bereikt. En moet je altijd wel solidair met elkaar blijven als er verschillen van inzicht en opvatting zijn. Nee wat ons betreft niet. De wereld verandert en iedereen maakt zijn eigen afweging en keuzes en dat mag ook. Het is maar net wat je met elkaar afspreekt. Zoek de gemeentes op waarmee je gezamenlijk op onderwerpen elkaar kan versterken. Denk op dit punt bijvoorbeeld aan Dordrecht/Zwijndrecht met de woningbouw.
Wat de Verenigde Senioren Partij betreft dienen we dan ook op korte termijn te komen tot passende maatregelen om uit deze voor alle partijen vervelende impasse te geraken en wat dat betreft is de motie van het CDA, die wij mede indienen, op dit punt een positieve bijdrage om tot een oplossing te komen.
De motie werd met grote meerderheid aangenomen.
Jack Wisker