VSP

Algemene beschouwing Kadernota 2022

De inhoud van deze kadernota was voorspelbaar. En, voorzitter, we kunnen niet zeggen dat dit college niet consistent is.
Wederom wordt de grootst groeiende groep, de senioren, weer geen perspectief geboden voor de huisvesting.
Nog altijd is het voor de ouderen in deze stad, die hun te grote huis willen verlaten, volstrekt onmogelijk om een geschikt kleiner appartement te huren of te kopen in Dordrecht.
Wel geld vrijmaken voor exorbitant grote projecten maar niet voor kleine woonvormen zoals bijvoorbeeld Knarrenhofjes en lichte verzorgingshuizen. Ook dit jaar zijn onze ouderen weer niet aan de beurt en profiteren zij niet mee van de Enecogelden
De VSP heeft bij elke behandeling van de kadernota’s aangegeven dat ook de VSP vindt dat Dordrecht moet groeien, maar wij willen niet vergeten om de huidige inwoners van Dordrecht hierin mee te nemen. Seniorenwoningen, sociale huur-en koopwoningen en woningen voor starters; daar heeft Dordrecht behoefte aan, daar is de woningnood het hoogst.
Ambities hebben is op zich prima, maar hoogmoedig worden is verkeerd en dat leidt niet naar de juiste weg voor Dordrecht. Overigens het spreekwoord zegt “hoogmoed komt voor de val”,
Manhattan aan de Oude Maas, dat zet Dordrecht op de kaart, las ik onlangs in Dordt Centraal. Dat zijn mooie toekomstige vergezichten waar ook de VSP enthousiast van wordt, maar uit de meicirculaire blijkt dat de lopende bouwprojecten te weinig woningen opleveren en dat de gewenste groei aan inwoners zelfs is gedaald.
De komende jaren worden er tekorten op de begroting verwacht. Dit komt volgens de VSP o.a. doordat het huidige college risicovol heeft belegd in Stedin. Als het geld voor deze beleggingen zou worden gebruikt om dure leningen af te lossen, is er geen tekort op de begroting. De VSP wil dan ook af van deze beleggingen om te voorkomen dat er bezuinigd moet worden op bijvoorbeeld de sociale zekerheid.
Al eerder genoemd is een punt van zorg voor de VSP de achterblijvende groei van de nieuw te bouwen woningen. Als er door dit college dan ook nog de meest simpele fouten worden gemaakt, zoals het niet meenemen van Europese richtlijnen bij aan te besteden projecten, dan vreest de VSP dat er nog wel meer vertragingen uit de hoge hoed gaan komen. Dramatisch als je weet dat de begroting van Dordrecht de komende jaren wel uitgaat van toename van de OZB-inkomsten en een forse toename van het aantal inwoners.
Dordrecht verkeert in de gelukkige omstandigheid dat het dankzij de verkoop van de Eneco-aandelen 390 miljoen euro op de bank heeft. Dit in jaren opgebouwde bedrag weet dit college in een half jaar stuk te slaan aan precieuze projecten. Dit is geld dat toebehoort aan de huidige inwoners van Dordrecht! Hoe schrijnend is het dan onzes inziens dat onze inwoners in 2022 worden geconfronteerd met een verhoging van OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing, parkeertarieven en reinigingsrechten.
Wederom een bewijs dat dit college de huidige inwoners van Dordrecht niet laat meeprofiteren van een meevaller van de ENECO gelden.
Voorzitter, ik sluit af met 2 conclusies, die de VSP heeft getrokken naar aanleiding van de 4-jarige regeerperiode van dit college en de voorliggende kadernota:
1) Dit college is er voornamelijk geweest voor mogelijke toekomstige inwoners van Dordrecht en geeft daarmee impliciet aan niet tevreden te zijn met de huidige mix van inwoners in Dordrecht.
2) Het beleid van dit te ambitieuze college ertoe heeft geleid dat de financiële huishouding van Dordrecht niet sluitend is in de komende jaren en dat door de veelheid van te ambitieuze bouwprojecten enorme risico’s zijn genomen die tot verdere en grotere tekorten in de toekomst kunnen leiden. Door te veel te gelijk op de schop te nemen, worden er fouten gemaakt en ontstaan er grote vertragingen bij de bouwprojecten. Gevolg is vrijwel altijd dat fouten en vertragingen veel extra geld kosten die thans niet zijn te overzien.
Een nalatenschap dat de VSP veel zorgen baart en dat geldt met name voor de financiële toekomst van Dordrecht.

Margret Stolk

Foto Thymen Stolk