VSP

Vragen over peperdure parkeergarage Middenzone

Zoals eerder bericht dreigt een enorme lastenverzwaring voor medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis, doordat de gemeentelijke parkeerplaats gaat verdwijnen, die vervangen zou moeten worden. In sommige gevallen zou dat een medewerker tot 1.000 euro per jaar kunnen kosten.

Als SP, samen met de VSP, vinden we dit een hele slechte ontwikkeling, en hadden we eerder voorgesteld dat het college van B&W zou gaan praten met bouwer Ballast Nedam, om te bekijken of de gemeente na voltooiing de garage over zou kunnen nemen.

Volgens het college is dat allemaal niet mogelijk, en zou simpelweg een gesprek al het opbreken van de overeenkomst met de aannemer betekenen en leiden tot enorme schadeclaims.

Het zal niet verbazen dat we als raadsleden van VSP en SP deze stellingen van het college met verbazing en ongeloof hebben ontvangen. Vandaar dat wij aanvullende vragen hebben gesteld, die woensdag 23 september in de gemeenteraadscommissie aan de orde zullen komen.

Wat ons betreft gaan we echt voor een gemeentegarage met een voor medewerkers en bezoekers van het ziekenhuis, en van de Sportboulevard aanvaardbare tarieven.

Vragen aan het college met betrekking tot parkeergarage Middenzone
Als SP en VSP hebben we een aantal vragen met betrekking tot de door Ballast Nedam te ontwikkelen garage als onderdeel van de ontwikkeling van de Middenzone. Graag te beantwoorden bij punt 3 van de agenda, vragen aan het college, in de Commissie Grote Projecten van woensdag 23 september aanstaande.
In de beantwoording van de eerder door de VSP en de SP gestelde artikel 40 vragen wordt gesteld dat het niet mogelijk zou zijn om te praten met Ballast Nedam over toekomstige overname door de gemeente van de parkeergarage, omdat dat in strijd zou zijn met de aanbestedingsovereenkomst, en tot het opbreken van die overeenkomst zou leiden.
In antwoord op vragen van dhr Merx (VVD) stelt het college dat Ballast Nedam de parkeergarage niet zelf zal gaan exploiteren, maar dat zij hiervoor op zoek zal gaan naar een belegger / commerciële exploitant.
Met welke contractuele bepalingen of aanbestedingsregels zou het in strijd zijn als de gemeente zich zou melden bij Ballast Nedam, met de mededeling dat zij die commerciële exploitant zou kunnen zijn, en dat we als gemeente graag willen weten tegen welke voorwaarden / kosten dat zou kunnen?
Hoe zou een simpel verzoek om een gesprek kunnen leiden tot het opbreken van de overeenkomst, en daarmee een belemmering vormen voor de ontwikkeling van de Middenzone?
Ook in antwoord op de vragen van dhr. Merx stelt het college dat bij de verkoop van de bestaande parkeergarage aan Ballast Nedam er voorwaarden opgelegd kunnen worden, waarbij de te realiseren parkeergarage wordt gehouden aan parkeerkosten op een maatschappelijk acceptabel niveau, waarbij die voorwaarden via een kettingbeding ook kunnen worden opgelegd aan toekomstige exploitanten.
Is deze overeenkomst al tot stand gekomen? Zo ja, bevat deze alleen maximumtarieven, of ook minimum-tarieven? En wat is er in dat geval bepaald over indexering? En bevat de bepaling een einddatum, of loopt zij door tot de levensduur van de te realiseren garage? Zo nee, hoe is het college van plan een dergelijke overeenkomst en kettingbeding vorm te geven?
Indien de overeenkomst al tot stand gekomen is, wil het college die dan ter inzage geven aan de raad? Zo nee, waarom niet?
In antwoord op vragen door mevr. Kruger stelt het college dat compensatie van derden – lees medewerkers van het ASZ – voor hoge parkeertarieven gezien zou kunnen worden als een vorm van (verboden) staatssteun.
Erkent het college hiermee dat gemeentelijke exploitatie, en daarmee de mogelijkheid om bij voorbaat redelijke tarieven te heffen, de enige mogelijkheid is om te voorkomen dat voltijds medewerkers van het ASZ, voor zover afhankelijk van de auto, met een lastenverzwaring van rond de duizend euro per jaar worden geconfronteerd?


Margret Stolk, VSP en Ronald Portier, SP