Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2014 tot 2018

Gemeenteraadsverkiezingen
Indien u dit document niet geopend krijgt, heeft u software nodig om PDF documenten mee te kunnen lezen. U kunt deze gratis downloaden op de Adobe Acrobat Reader website.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

Geplaats op Woensdag 13 Februari 2013 door VSP Dordrecht.

De VSP heeft, net als andere partijen, een totaalprogramma. We willen dat kort en overzichtelijk houden, maar zoals een groene partij het accent legt op het milieu en de Partij voor de Dieren op het welzijn van de dieren, zo legt de Verenigde Senioren Partij (VSP) het accent op ouderen, 45 plussers en senioren. Zij staan centraal in dit verkiezingsprogramma omdat zij de afgelopen jaren het meest in koopkracht achteruit zijn gegaan en zonder ingrijpen ook de komende jaren weer het meest geplukt worden.

Het doel van de Verenigde Senioren Partij (afgekort VSP) is de behartiging van de belangen van alle senioren te weten de ouderen en ouder wordende mens, op elk politiek en maatschappelijk niveau.

Senioren voelen zich niet alleen verbonden door leeftijd, ervaring en gemeenschappelijk belang. Ook door het verlangen om hun kinderen en kleinkinderen een goede toekomst en leefbaar milieu te bieden.

Vsp in het kort:

 WMO EN ZORG

Geplaats op Vrijdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

In de huidige kabinetsperiode worden drie grote decentralisaties op het gebied van de zorg uitgevoerd. Vanaf 2015 wordt de gemeente belast met 1. de uitvoering van de jeugdzorg 2. een deel voor de ouderenzorg (WMO) en 3. AWBZ en begeleiding van arbeidsgehandicapten. 

De VSP vindt belangrijk:

 

 COMMUNICATIE

Geplaats op Vrijdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

De VSP vindt dat de communicatie met de burgers zorgvuldiger en doeltreffender moet worden uitgevoerd. Daarbij dienen alle mogelijkheden, zowel de media als digitale weg, te worden benut. Ook persoonlijke mondelinge communicatie en voorlichting is van belang. Een juiste communicatie voorkomt veel ergernis.

 
FINANCIEEL

Geplaats op Vrijdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

De VSP vindt dat de gemeente zuinig en verantwoord moet omgaan met gemeenschapsgeld. De hoge rentekosten, die de grote projecten met zich meebrengen in een stagnerende economie moeten, snel worden teruggedrongen. Dit kan door versneld te gaan bouwen en door het toestaan van bouwen door burgers in eigen beheer. SPORT

Geplaats op Woensdag 13 Februari 2013 door VSP Dordrecht.

Sport levert een bijdrage aan het voorkomen van ziekten en overgewicht en biedt de kans voor mensen om elkaar te ontmoeten. Sport draagt bij aan een gezonde maatschappij of het nu amateursport is of topsport.

Topsport zonder breedtesport is ondenkbaar. Juist deze sporten gebeuren in verenigingen en wijken, dat moeten we stimuleren. 

 

 

 

 BURGERINITIATIEVEN

Geplaats op Vrijdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

De VSP vindt dat initiatieven, die door de burgers  aangedragen worden, moeten worden omarmd. Goede ideeën moeten ook worden uitgevoerd. Ook is de VSP een voorstander van het stedelijk referendum.

 

 
WINKELAANBOD/ LEEFBAARHEID

Geplaats op Vrijdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

De VSP wil zich sterk maken voor aantrekkelijke winkelcentra in de wijken en een attractieve binnenstad, waar de basisfaciliteiten op orde zijn.

Wij zijn voor aantrekkelijke winkelcentra en wensen:

Versnelde uitvoering van uitbreiding winkelcentrum Sterrenburg.

Versterking van het Damplein met behoud van het dorpse karakter.

Inzetten op het naar Dordrecht halen van
University College Maritiem. Studenten zorgen voor levendigheid in de binnenstad.

De Hollandsche Biesbosch en de historische havens actief promoten.

 VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

Geplaats op Donderdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

De VSP is voor handhaving en optreden wanneer er zich onveilige situaties voordoen.

Het neerzetten van camera's op plaatsen waar een onveilige situatie wordt verwacht vindt de VSP een goede zaak.

Veiligheid in wijken vergroten door de bewoners goed bewust te maken van hun eigen rol op het gebied van inbraak, preventie en dergelijke. Prioriteit van politie en toezichthouders ligt bij het beschermen van de bevolking en bij het contro-leren en handhaven op bedrijfs- en industrie-terreinen.

 

 

 

 

 NATUUR

Geplaats op Vrijdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

De VSP is voor het behoud van de Biesbosch in zijn huidige vorm met landbouwstructuur en natuurbeleving. De VSP is voor alle natuurbehoud op ons eiland. Het is de long van ons leven. Het uitgebreide plan voor herinrichting van de Biesbosch heeft niet onze toestemming gekregen. We gaan voor een kleinschaligere aanpak zoals het opknappen van de Viersprong.

Als de huidige vorm zal worden aangepast mag dit niet ten koste gaan van natuur, wandel- en ruiterpaden. Ook moeten vergezichten blijven bestaan.

De VSP is voor meer groen in de stad en wil het groen in de wijken behouden. Natuur in de stad moet worden gekoesterd en waar nodig worden uitgebreid. Op plaatsen waar bomen, om welke reden dan ook worden gerooid, zal herbeplanting plaats moeten vinden. Zon, wind en waterkracht in plaats van kernenergie, kolencentrales en CO2 opslag. Vijvers en sloten moeten met een hogere regelmaat worden schoongemaakt en overtollige waterplanten moeten worden verwijderd zodat de vissport er geen hinder van ondervindt.

 
ARMOEDEBESTRIJDING

Geplaats op Vrijdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

De VSP vindt dat er genoeg is afgeroomd bij de kiezers. De huren stijgen en de medicijnvergoedingen worden verlaagd.

Hoe kan men de armoede bestrijden?

Er moeten meer financiële middelen beschikbaar komen voor mensen met alleen een AOW en minimale inkomsten.

Het afromen van de pensioenen is onaanvaardbaar.

Zwaardere belastingen, in welke vorm dan ook, voor deze doelgroep mogen niet worden doorgevoerd. 

 OPENBAAR VERVOER

Geplaats op Vrijdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

De VSP is ten alle tijden voor het voortbestaan van gratis openbaarvervoer 65+ en wil dit ook graag voor de minima realiseren. Het herinvoeren van de Dordtpas kan hierbij een hulpmiddel zijn. Het gratis openbaarvervoer is goed voor het milieu, voor het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van contacten. Zeker nu de recreatiemogelijkheden voor ouderen vervallen. De VSP is ook voor meer investeren in betaalbare vorm van huis-aan-huis-vervoer op afroep, maar wel met een milieuvriendelijk vervoermiddel.

 
ECONOMIE

Geplaats op Vrijdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

De VSP zal toezien op juiste verantwoording van  gemeentelijke uitgaven. 

De VSP wil de gemeentelijke belastingen de komende vier jaar bevriezen om de lokale economie te stimuleren. Iedere Euro aan belasting kan niet meer in de stad worden uitgegeven.

Het inhuren door de gemeente van duur extern personeel, zoals interim-managers, moet tot een minimum beperkt worden. Wij geven prioriteit aan het aantrekken van maritieme bedrijven. Wij willen ook het aantrekken van bedrijven stimuleren, die zorgen voor banen die aansluiten bij het opleidingsniveau van de Dordtse bevolking.

 KUNST EN CULTUUR

Geplaats op Vrijdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

 

De VSP heeft waardering voor de cultuur in Dordrecht, maar vindt dat er evenredig met de financiën moet worden omgegaan. Kunst en cultuur is er voor iedereen en zal dus voor iedere inwoner van Dordrecht toegankelijk moeten zijn.

De VSP zet zich in voor een breed cultureel aanbod en wil daarom geen bezuinigingen op ToBe, bibliotheken, muziekonderwijs en culturele voorzieningen op wijkniveau.

De VSP wil dat festivals als Rainbow en Wantij-pop weer van de Dordtenaren worden en dus van lokale ondernemers alsook van de lokale- en regionale bands.

Daarnaast is de VSP er een voorstander van om muziek en kunst naar de wijken te brengen door middel van zomeravondconcerten in de wijkpar-ken, zodat de muziek naar de bewoners komt en niet andersom.

Geen verdere bezuinigingen op bibliotheken in Dordrecht. Behoudt van een centrale bibliotheek en "bibliopunten" in alle wijken.

 
WERK EN INKOMEN

Geplaats op Woensdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

De VSP maakt zich zorgen over de groep werkzoekenden van jongeren en 45 plussers en wil meer inzet en activiteiten voor deze doelgroep.

Voor 45 plussers moeten er meer mogelijkheden komen om aan het werk te blijven of een baan te krijgen. In 2010 gingen van alle vacatures 5% naar de 55 plussers, in 2011 was dat gedaald tot nog maar 2%.VERKEER EN VERVOER

Geplaats op Vrijdag 07 Februari 2014 door .

Een goede treinverbinding met Dordrecht is noodzakelijk. De VSP vindt dan ook dat Dordrecht Intercitystad moet blijven. Hiervoor is een continue lobby noodzakelijk. Ook de internationale verbindingen moeten snel en gemakkelijk te bereiken zijn, zoals ook het gratis openbaar vervoer 65+. Het is aangetoond dat vele ouderen hier van gebruik maken, het doorbreekt de eenzaamheid en versterkt de sociale contacten. Tevens is het goed voor het milieu. Het gebruik van de auto wordt minder. Er is genoeg gekort op de inkomsten van ouderen die alleen AOW krijgen en daarbij een klein pensioen ontvangen. Ook mag het verworven recht op gratis OV 65+ niet verloren gaan.

 

 PARKEERBELEID

Geplaats op Vrijdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

De VSP vindt dat de binnenstad en de 19e eeuwse schil autoluw gemaakt moeten worden zonder daarmee de bereikbaarheid van het centrum aan te tasten. Gehandicapten moeten met elk gewenst vervoermiddel de binnenstad kunnen bereiken.

De VSP wil

 

 

 FC DORDRECHT

Geplaats op Vrijdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

De VSP is voor een nieuw stadion voor FC Dordrecht. Het stadion moet een multifunctionele functie krijgen, daarbij valt te denken aan Decathlon, een woonboulevard en ruimte voor breedtesport zoal denksporten en andere maatschappelijke en sociale activiteiten.

 

 
LEEGSTAND

Geplaats op Vrijdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

De VSP maakt zich grote zorgen over de winkelleegstand. Veel winkeliers in onze stad hebben hun deuren moeten sluiten vanwege de economische crisis. Leegstand is achteruit stand. Wij vinden dat er alles aan gedaan moet worden om deze leegstand tegen te gaan. Bezuinigen kan maar in tijden van crisis zal er ook geïnvesteerd moeten worden.

De gemeente zal actief, marktconform, beleid moeten voeren om al haar vastgoed een bestemming en bezetting te geven. Dat kan ook tijdelijke verhuur zijn. 

Gemeente moet publiek/private samenwerking stimuleren om leegstand in gebouwen met culturele bestemming te voorkomen.

Tijdelijk gebruik van leegstaande winkels moeten, bv. als galerie of voor een startende  jonge ondernemer,  tegen gereduceerd tarief verhuurd worden. Het is welkome aanvulling voor de stad, geeft beginnende kunstenaars en startende ondernemers de kans om zich te presenteren aan het publiek en hun bekendheid en bestaansrecht op te bouwen.

Tevens moet de gemeente onderzoeken wat de belemmeringen zijn om woningen boven winkels te verhuren en hoe die weggenomen kunnen worden.

 
SOFTDRUGS

Geplaats op Vrijdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

De VSP is voor het legaliseren van de softdrugs, zeker voor medisch gebruik.

Maar zolang van legalisatie geen sprake is zal de gemeente moeten handhaven bij coffeeshops en horeca, daar waar het overlast veroorzaakt en sluitingstijden opgerekt worden. Een gerichte en effectieve aanpak door adequaat reageren van toezichthouders bij signalen van de omwonenden blijft noodzakelijk.
WONINGBOUW

Geplaats op Vrijdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

De VSP is voor zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen van ouderen maar dan wel met mogelijkheden voor zorg en voor het ontmoeten van anderen en met ontspannings activiteiten ter voorkoming van vereenzaaming. De VSP is voor goedkope huur woningen met gepaste mogelijkheden voor ontmoeting en bezinning.

 

 

 ONDERWIJS

Geplaats op Vrijdag 7 Februari 2014 door .

De VSP vindt onderwijs de belangrijkste motor voor een gezonde economie. Technisch onderwijs moet meer gestimuleerd worden en toegespitst op de veranderende vraag van het bedrijven. 

Betere voorlichting aan kinderen die de basisschool verlaten is hierbij noodzakelijk. Onderwijs, bedrijfs-leven en overheid moeten goed samenwerken.

 

 DIERENWELZIJN

Geplaats op Vrijdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

De  VSP is tegen elke vorm van dierenleed en vindt dat bij constatering misstanden direct moet worden ingegrepen en justitie hiervan in kennis moet worden gesteld. De landbouw moet diervriendelijk en duurzaam worden. Wij onderschrijven het pleidooi van de hoogleraren die een einde willen aan de bio-industrie. Diertransporten moeten veiliger worden met een beperking op tijdsduur. Alternatieven voor dierproeven moeten flink worden gestimuleerd.

Er moet een einde komen aan het overmatig antibiotica gebruik in de veehouderij. Er moet op het eiland van Dordrecht terughoudend worden omgegaan met megastallen. De landelijke overheid moet een goede opvang van dieren waarborgen. De bestrijding van Q-koorts, MRSA en ESBL moet prioriteit krijgen.

Net als bij de afschaffing van kinderarbeid nemen we ook voor dierenrechten onze eigen verantwoordelijkheid. Er moet meer aandacht komen voor het stimuleren van biologische en/of plantaardige producten.

De VSP kan ook niet, net zoals u in de toekomst kijken. De VSP zal indien noodzakelijk het verkiezingsprogramma aanpassen. Daarbij enkel beslissingen nemen die een positieve kunnen leveren voor onze kiezers.

 
COALITIEVORMING

Geplaats op Vrijdag 7 Februari 2014 door VSP Dordrecht.

De VSP gaat geen enkele samenwerking met coalitie partijen uit de weg, maar zullen kritisch handelen in het belang van de burgers van Dordrecht.