Actueel

Begrotingsbijdrage VSP 2016

Geplaats op Donderdag 12 November 2015 door Henk Tazelaar en Marget Stolk.

Voorzitter:

Het was geen filosoof die het zei

Ook geen Engelse schrijver'

Het was mijn vader die het zei

Als ze niet horen willen zullen ze het voelen.

En voorzitter 'ze voelen het',

Ze voelen het in hun portemonnee en in de zorgverlening

We hebben het hier over de minima en zorg behoeftige

Een nieuw jaar breekt aan met grote veranderingen.

2016 zal nog meer in het teken staan van de 3 decentralisaties. De gevolgen worden steeds duidelijker en die zijn niet goed voorzitter. Neem nou de woon-zorgcomplexen zoals De Wielen, deze worden steeds verder uitgekleed. De ontmoetingsruimtes en de restaurants worden gesloten. Geen 24 uur permanente zorg Ja voorzitter daar zit je dan. In je eentje terwijl je juist speciaal voor dit soort woonvorm hebt gekozen vanwege al die voorzieningen. Wat blijft er voor onze ouderen nog over?

De wethouder moet maar eens een keer goed nadenken hoe we in iedere wijk minimaal 1 plek hebben waar ouderen altijd terecht kunnen. Want er zijn de laatste jaren ook door de gemeente een heleboel voorzieningen gesloten. Wij vinden dat als VSP onacceptabel. Wij vinden dat wij als gemeente bestuur ook verantwoordelijk zijn voor het welzijn van ouderen. Vereenzaming door een gebrek aan voorzieningen en voorzitter en ook omdat mensen minder geld hebben te besteden door hogere ziektekosten. En het worden er steeds meer. Waar we nu al heel veel ouderen hebben die alleen zijn en weinig sociale contacten hebben dat dit aantal alleen maar toeneemt. Het aantal 75-plussers van ruim 9000 dit jaar loopt op naar bijna 14000 in 2030. Voorzitter, dan sta ik hier niet meer maar ik maak mij voor degenen die in 2030 mijn leeftijd hebben zorgen. Als we nu niet in staat zijn met elkaar het tij te keren en de eenzaamheid en de zorg voor ouderen te lijf te gaan worden de problemen steeds erger. Wij vragen uw ondersteuning door het indienen van een motie.

Volgens berichten die ons bereiken voldoet Sociaal wijkteam Oost niet. Klopt dit?  Het moet de Stadspolders, Dubbeldam en Sterrenburg bedienen, dit betekent meer als de helft van de Dordtse inwoners. Ook het samenspel met het jeugdteam, dat op kilometers afstand zit vraagt om een andere aanpak. Meer samenvoeging teams, meer locaties wijkteam. Dit geldt overigens ook voor Staart versus Centrum. Waar is de visie op de doorontwikkeling?

Ook avondspreekuur sociale teams, werkende kunnen er nooit terecht. Het hoeft niet iedere dag, maar eens per week een avond.

Voorzitter waar is de uitwerking van het mantelzorgcompliment?

De WMO-adviesraad wordt uitgehold. Adviezen worden niet voldoende betrokken bij beleid. De WMO-adviesraad hoort een plek te hebben, is vastgelegd in wetgeving rond de WMO.

Voorzitter wij hebben recent aandacht gevraagd voor de brandveiligheid in wooncomplexen. Vooral scootmobielen die voor een extra risico zorgen bij uitbreken van brand en vluchtroutes De wethouder is er mee bezig en wij hopen dat dit op korte termijn leidt tot handhaving van de regels. En veilige mogelijkheden om de scootmobielen te parkeren. Wel zodanig dat mensen die bijna niet kunnen lopen niet naar de kelder hoeven voor hun scootmobiel.

Voorzitter we hebben hier een paar maanden geleden een bijzonder debat gehad rond het thema sport. Nu het stof wat neergedaald is willen wij als VSP vooruitlopend op de integrale sportvisie toch alvast wat kwijt over Movado en OMC. In Krispijn hebben wij een aantal gesprekken gevoerd over het behoudt van de sportvelden of in ieder geval de mogelijkheid op deze plek activiteiten te kunnen blijven organiseren. En waar ik het net over 75 plussers had voorzitter schakel ik nu over naar basisschoolkinderen. Het is van belang dat zeker de jongere uit deze wijk onder andere door programma's als Doe Effe Gezond voldoende kunnen bewegen. Of de sportclub hier wel of niet blijft staat daar verder los van.

Dan OMC, mevrouw Stolk heeft het initiatief genomen om te kijken of we het raadsbreed met elkaar eens kunnen worden dat OMC na de zomerstop van 2016 op een andere locatie met vergelijkbare faciliteiten zodat de club weer richting toekomst kan gaan kijken. OMC heeft een intentieverklaring getekend met FC Dordt om de amateurclub van FC Dordt te worden.

Daarvoor moet de raad ook bereid zijn een knip te maken vanuit de integrale sportvisie waardoor OMC uit de integrale sportvisie wordt gehaald. Zoals ik net al zei was er vooral rond deze club meerdere malen een verhitte discussie in commissie en raad. De VSP zou het geweldig vinden als wij unanieme steun krijgen op onze motie die wij samen indienen met de BVD. Dat is pas samenspel voorzitter.

Voorzitter wij bedanken de financieel specialisten in de raad die de begroting zorgvuldig hebben bekeken en een kritische noot hebben laten horen.

Dank aan de ambtenaren voor het vele werk.

Tot slot voorzitter

U hebt de zorgen die wij als Verenigde Senioren Partij net aan haalde gehoord. Zorg dat mijn vader geen gelijk krijgt Zorg voor een positief resultaat.