VSP

DE WERELD OP ZIJN KOP!


De gemeenteraad behandelde op 20 september jl. de jaarrekening 2022 van de gemeente Dordrecht.
De jaarrekening van 2022 is door de accountant niet geheel rechtmatig verklaard omdat er zo’n 50 grote en kleine fouten gemaakt zijn in de financiële administratie van de Gemeente Dordrecht. Het is zorgelijk dat voor een bedrag van meer dan 8 miljoen niet is voldaan aan de wet- en regelgeving. Er is sprake van 38,6 miljoen aan overschot ten opzichte van de begroting, dit lijkt een goed resultaat, maar dat is het niet. Er zijn activiteiten niet (geheel) uitgevoerd en dat is ten koste gegaan van de Dordtenaren.
Al jarenlang heeft de accountant erop gewezen dat de financiële administratie niet op orde was. Dit heeft echter tot op heden nog tot volstrekt onvoldoende verbeteringen geleid.
De Dordtse ambtenaren stonden bekend als een bekwame- en goed georganiseerde organisatie. Maar zijn deze ambtenaren gedurende de laatste jaren nu opeens allemaal dommer geworden?
De VSP ziet het probleem eerder in een mismatch tussen de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie en de grenzeloze groeiambities van de colleges van de laatste jaren, waarbij gestreefd wordt naar 140.000 inwoners en 10.000 nieuwe woningen in de duurdere sector en dat alles voor 2030 gerealiseerd.
De ambtelijke organisatie heeft geen gelijke tred weten te houden met de grenzeloze ambities van de voorgaande- en huidige colleges.
De slotsom is dat de ambtelijke organisatie te veel onder druk staat en steken laat vallen. Het gevolg zou zo maar kunnen zijn dat de sfeer in de ambtelijke organisatie te wensen overlaat en er meer uit- dan instroom is van kwalitatief goede werknemers.
Het ergste van alles is dat de ambities van de colleges helemaal niet worden gerealiseerd, dat er slechts z’n 1000 inwoners zijn bijgekomen en er amper 500 woningen meer zijn gerealiseerd dan afgebroken. Vrijwel alle bouwprojecten liggen stil en de geplande bouwplannen zijn te veel gericht op dure woningen, terwijl er betaalbare sociale woningen nodig zijn om de 15.000 woningzoekenden in Dordrecht aan een woning te helpen. We zien dus een grote mismatch op woningbouw gebied. (Dure woningen i.p.v. sociale woningen).

De gemeenteraad kan haar rol niet goed uitvoeren en besluiten nemen als de financiële basis niet op orde is. Ook de cijfers over 2023 kunnen fouten bevatten, omdat de ambtelijke bezetting en de processen nog steeds niet op orde zijn.
De VSP heeft via moties voorgesteld om zoveel mogelijk gelden te reserveren in een reserve om verrassingen, fouten in de financiële administratie en nu reeds bekende tekorten op de begrotingen in de komende jaren het hoofd te kunnen bieden. Het antwoord hierop van wethouder Heijkoop (Financiën) bij RTV Dordrecht was dat de VSP een niet degelijk en verstandig financieel beleid voert!
En dat na jaren van financieel wanordelijk beleid van deze rechtse colleges.

De wereld op zijn kop!!