VSP

Algemene beschouwingen kadernota 2024

De kadernota 2024, een compacte weergave van de huidige – en toekomstige financiële positie van Dordrecht. Dank daarvoor aan de wethouders en de betrokken ambtenaren.
2024 is sluitend gemaakt, maar is het realistisch om een beperkte inflatiecorrectie toe te passen op de uitgaven, een boeggolf aan vervanging voorzieningen en groot onderhoud beperkt te begroten en met verliesgevende grondexploitaties in het verschiet waardoor het weerstandvermogen onder de kritische grens komt.
Vervolgens troffen we aan een financiële verslechtering van de beschikbare middelen voor Dordrecht voor de komende jaren. In 2020 had Dordrecht de loterij gewonnen en was er zo’n 370 miljoen euro aan Enecogelden binnengestroomd, en nu 4 jaar later komt Dordrecht jaarlijks miljoenen tekort, oplopend tot ruim 30 miljoen in 2027.
Een financieel beleid van een overschot van 400 miljoen, in enkele jaren naar een tekort van ruim 30 miljoen, mag toch wel een opmerkelijk financieel beleid worden genoemd.
Onze vraag is dan ook aan de verantwoordelijke wethouder Heijkoop of een dergelijk financieel beleid, dat fluctueert van 400 miljoen in de plus naar permanente tekorten van miljoenen per jaar, een verantwoord financieel beleid is?
Hoe kan dit college opeens worden overvallen met onderhoudsprojecten aan bestaande infrastructuren van 10-tallen miljoenen euro’s? Vrijwel alle projecten worden niet 1 maal, maar wel 3 maal met het oorspronkelijk budget overschreden. Neem het stadskantoor, bruggen en noem maar op. Ook de financiële startpositie van 2023 t/m 2027 was tot voor kort minus 14 miljoen euro. Nu, in de kadernota blijkt de prognose minus 65 miljoen euro te zijn?
Kan dit college wel budgetteren? Misschien moet de rekenkamer maar eens een onderzoek doen of dit onkunde is of dat het te laag budgetteren is om projecten goedgekeurd te krijgen.
De VSP heeft dan ook een vraag aan het college of zij ons kan uitleggen waar deze verrassingen toch steeds vandaan komen?
De vraag is ook of, gelet op de financiële ontwikkelingen, de wethouder Financiën wel voldoende scherp is bij het bewaken van de financiële positie van onze gemeente?
Dordrecht is onder het bewind van de vorige coalities van een beheer- naar een groeigemeente geëvalueerd. In goede tijden met economische voorspoed is dat een verstandig beleidsuitgangspunt geweest. In een dergelijke situatie is men optimistisch en soms zelfs overmoedig. Ook in Dordrecht was het adagium groot, groter, grootst! Maar naar het inzicht van de VSP is die tijd inmiddels voorbij.
De VSP wil graag meewerken en meedenken hoe een nieuw beleid in Dordrecht eruit moet gaan zien. Kijken naar een nieuw financieel beleid, maar ook naar een beleid van beide benen weer op de grond. Het beleid van de afgelopen coalities moet ook op de schop. Vergezichten, zoals 140.000 inwoners en 10.000 (te dure) woningen moet worden losgelaten. Deze ambities moeten worden omgezet in een realistisch bouwprogramma voor betaalbare- en goed geïsoleerde woningen voor de 15.000 woningzoekenden in Dordrecht.

Een vergrijzende Dordtse bevolking moet worden voorzien van betaalbare woningen voor jonge mensen, jonge gezinnen en voldoende betaalbare woonvormen voor ouderen waardoor de doorstroming weer op gang komt. Een en ander betekent dat waar dat kan bestaande bouwplannen moeten worden aangepast en de daaraan gelinkte Enecogelden moeten vrijvallen voor deze nieuwe aanpak van bouwen in Dordrecht. Wellicht biedt de vertraging van de Middenzone een mogelijkheid om meer sociale woningbouw te realiseren.
Het is in het zakenleven een bekend gegeven, dat beslissingen die door het toenmalige management zijn genomen, bij veranderende marktomstandigheden, niet of zeer moeizaam worden aangepast door datzelfde management. De VSP hoopt dat de colleges van toen en nu, die verantwoordelijk zijn voor de switch van beheer- naar een groeigemeente, nu ook de flexibiliteit kunnen opbrengen om de tering naar de nering te zetten. Het moet en kan wel een pondje minder!
De VSP wil derhalve in het komende jaar, naast het gezond maken van de financiën:
(1) de Enecogelden die geoormerkt zijn geheel of gedeeltelijk ontkoppelen van de bestaande programma’s en deze gelden inzetten voor financiële tekorten en nieuwe bouwplannen voor betaalbare woningen in Dordrecht.
(2) De huidige ambities en uitgangspunten bijstellen naar haalbare- nieuwe doelen, op zowel aantal woningen als groei van de Dordtse bevolking.
(3) Bijsturen kost tijd en de huidige Kadernota 2024 biedt financieel de mogelijkheid om de tering naar de nering te zetten.
De VSP zal zich inspannen om veranderingen aan te dragen om Dordrecht ook in de toekomst een sociale- en aantrekkelijke stad te laten blijven en verstandig door te groeien, maar dan met name voor de bestaande Dordtenaren, zowel voor jong als oud.
De VSP is niet voor een Dordrecht van groot, groter, groots, maar voor een Dordrecht van goed, beter, best. Dat is belangrijk voor de Dordtenaren.