VSP

De VSP Komt met INITIATIEFVOORSTEL meer ruimte voor WOONWAGENSTANDPLAATSEN

Een aantal woonwagenbewoners heeft de VSP benaderd, omdat zij zich al langere tijd zorgen maken over de beschikbaarheid van standplaatsen. In de Dordtse paragraaf Woonvisie Drechtsteden “Goed wonen in Dordrecht 2019-2031” is opgenomen dat een woningzoekende woonwagenbewoner binnen een redelijke termijn kans heeft op een standplaats. Sinds 2003 is het aantal standplaatsen echter niet gestegen, dit terwijl wel degelijk sprake is van een behoefte aan meer standplaatsen.
De ontwikkeling van de Spoorzone leidt tot extra onrust en onzekerheid over de toekomst van standplaatsen voor de woonwagenbewoners.

Het Beleidskader Gemeentelijke Woonwagen en Standplaatsen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelt het volgende: “Gemeenten dienen te voorzien in de behoefte aan woonwagenstandplaatsen waarbij het uitgangspunt is dat de woonwagenbewoner de mogelijkheid geboden wordt te leven in een woonvorm die past bij hun culturele identiteit”.
“Het College voor de Rechten van de Mens, kan diverse verplichtingen met zich mee brengen. Zo dienen gemeenten de behoefte aan woonwagenstandplaatsen te inventariseren, een wachtlijst aan te leggen en woonwagenstandplaatsen uit te breiden als dat nodig is om ervoor te zorgen dat woonwagenbewoners binnen afzienbare tijd kans te maken op een woonwagen.”

De VSP zal binnenkort met een initiatiefvoorstel komen om recht te doen aan de rechten van de woonwagenbewoners.

Uiteraard zijn alle partijen die dit voorstel ondersteunen van harte uitgenodigd om het mee in te dienen.

VSP Dordrecht,
Richard in ‘t Veld
Thymen Stolk Fotografie