VSP

Onze inbreng op het coalitieakkoord 2022-2026

De VSP heeft het informatieproces en het formatieproces als bijzonder ervaren.
De reden hiervoor? Joost, of Bouvy mag het weten, maar de VSP en de kiezers in Dordrecht begrijpen hier niets van.
De term betrouwbaarheid is genoemd maar de kiezers in Dordrecht en niet alleen de ouderen vinden de VSP betrouwbaar genoeg om via een stem aan ons duidelijk te maken dat zij zich onvoldoende vertegenwoordigd voelen door de voormalige coalitiepartners. Die hebben als coalitie zetels verloren in de laatst gehouden verkiezingen. Alleen door Beter voor Dordt in te ruilen voor Groen Links houdt hen in het zadel.
Aan de opdracht van de informateur nl “de nieuwe coalitie moet recht doen aan de verkiezingsuitslag” is formeel op een minimale wijze voldaan, maar in de ogen van de bewoners van Dordrecht en de VSP wordt een groot deel van de kiezers onrecht aangedaan. Deze coalitie vertegenwoordigt slechts 21% van de kiesgerechtigden en slechts 16% van de bevolking van Dordrecht.
De voor ogen staande nieuw bestuursvorm is volgens de VSP een uit nood geboren oplossing om een meer partijen coalitie te voorkomen. Met de resultaten tot dusver van de beoogde bestuursvernieuwing voor ogen kan de komende 4 jaar in Dordrecht wel eens een verloren periode worden. Het voorliggende coalitieakkoord op hoofdlijnen in een tijdsgewricht waar de inflatie explodeert, er te kort is aan bouwmateriaal, waar energieprijzen sky-high gaan, Pfas en stikstof uitstoot nog steeds toenemen en bouwen vrijwel onmogelijk maakt, de armoede ook de middeninkomens gaat raken, oorlog in Europa met miljoenen vluchtelingen etc, is naar het oordeel van de VSP vaag en volstrekt ontoereikend. Desondanks zal de VSP zich constructief opstellen om in het belang van onze stad en haar bewoners het maximale te realiseren ondanks onze constatering dat de voorgestelde coalitie op minimale basis te weinig beleidsstabiliteit kent en mogelijke beleidsstagnatie die rampzalig kan zijn voor de inwoners van

Voorzitter, dan naar het akkoord.
Het overall beeld is dat het de VSP volstrekt onduidelijk is wat het college over 4 jaar bereikt wil hebben. Er is sprake van veel plannen en programma’s die nog uitgewerkt moeten worden, maar dat betekent toch niet dat er geen ambities en doelstellingen voor deze regeerperiode zijn die vermeld kunnen?

Met de kanttekening dat veel van de plannen en programma’s nog moeten worden uitgewerkt wil de VSP aangeven waarin zij zich op hoofdlijnen kan vinden.

De zachte kant van het beleid, zoals een duurzame en groene stad, groei van de economie en een gezonde arbeidsmarkt en een veilige, leefbare en levendige stad zijn focuspunten die in lijn liggen met het eigen beleid van de VSP. De vergrijzing en het noodzakelijke ouderenbeleid worden genoemd en daar is de VSP natuurlijk blij mee. De VSP wil het college meegeven, dat het voor ons onacceptabel is dat het gratis OV 65 plus mogelijk ter discussie staat. Het experiment schoolzwemmen moet worden voortgezet en verder uitgebreid en ook omgezet van experiment naar staand beleid.
Ook de bestaanszekerheid en gelijke kansen liggen in lijn met de visie van de VSP, maar de VSP verwacht wel dat voor armoedebestrijding en eenzaamheid er meer middelen moeten worden vrijgemaakt om de toch al niet florissante positie die Dordrecht hierin heeft, te keren en de verslechterende financiële positie van deze groep op te vangen. Voor de bestrijding van eenzaamheid zowel onder jong als oud wil de VSP een gedeelte van de Enecogelden vrijmaken, die nu zijn gereserveerd voor bouwprogramma’s.

De VSP kan zich helemaal niet vinden in de woningbouw aanpak.
Bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen heeft de hoogste prioriteit in de komende regeerperiode. Er zijn 15.000 woningzoekenden in Dordrecht en er worden slechts 2.700 woningen voor deze doelgroep gepland. Waar moeten de overige woningzoekenden dan gaan wonen? En wat verstaat het nieuwe college onder betaalbare woningen, zowel qua huur als koop. Hoe denkt het college ervoor te zorgen dat deze woningen ook daadwerkelijk gaan worden bewoond door de doelgroepen die in het akkoord worden genoemd?

De bouwprogramma’s zijn de onderdelen van het politieke akkoord die al zijn benoemd en uit onderhandeld. Dat zijn dezelfde bouwplannen die door de Rekenkamer zijn gekraakt als uitermate onvoldoende!
Wat de VSP betreft gaan die bouwplannen en programma’s niet ongewijzigd door. Er moet in deze plannen opnieuw gekeken worden of er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd om wachttijden van 7 jaar voor de 15.000 woningzoekenden aanzienlijk te gaan bekorten. Er moet in de komende 4 jaar een aanzienlijk aantal woningen worden opgeleverd voor deze woningzoekenden en dat kan alleen als er wordt ingebroken op bestaande woningbouwprogramma’s. Om de door sloop opgelopen achterstand in het deel sociale huursegment in te lopen vindt de VSP dat het aandeel van sociale woningen binnen de woningbouw hoger moet. De VSP wil dat er meer gebruik gemaakt wordt van andere bouwalternatieven denk hierbij aan bijv Prefabwoningen.
Ook wil de VSP dat woningbouw onder 1 wethouder komt zodat er maximale focus komt op deze prioriteit nummer 1!

Sport bij de VVD? Er komt wederom een nieuw sportbeleid en dat wordt aangestuurd door een wethouder van de VVD. Voorzitter we laten ons verrassen, maar er moet ook in sport worden geïnvesteerd met overheidsgeld. Nog langer dralen en op de knip passen is voor de VSP geen optie meer!
De VSP zal verder kritisch de uitwerking van de Dordtse onderwijsvisie en het Dordtse leerprogramma van dit college volgen. De fusie van het openbaar en katholiek primair onderwijs , waar de VSP geen voorstander van was, heeft al snel tot een verschraling van een makkelijkere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs geleid met het opheffen van het Nova Tienercollege. De vraag is dan ook hoe het college het onderdeel Jeugd en Onderwijs denkt te realiseren?

Voorzitter, gezien het feit dat de VSP geen onderdeel is van dit college dwingt dit haar dat op enkele onderdelen zelf met initiatieven te komen. Op de onderwerpen ouderenbeleid, woningbouw, mobiliteit, verkeersveiligheid en sport zal de VSP initiatief voorstellen indienen. Mogelijk in samenwerking met andere politieke partijen.

Voorzitter in het coalitieakkoord wordt een benodigd bedrag van 30 miljoen genoemd. Waar is deze 30 miljoen op gebaseerd? Of is dit zoals een collega raadslid ooit zei, op een bierviltje uitgerekend?
In de kaderbrief zijn er vele open einden als gevolg van vele onzekerheden, zoals de bijdrage van het rijk in het gemeentefonds, indexeringen en energiekosten. De structurele inkomsten en kosten zijn daardoor gebaseerd op drijfzand. Een tegenslag en in het ergste geval komt Dordrecht in financieel zwaar weer.