VSP

Onze inbreng op de begroting van 2020 in de gemeenteraad van 12 november 2019.

De politiek, zowel landelijk als lokaal, maakt turbulente tijden door. De tekorten en de overbelasting van de mensen in het onderwijs, in de zorg, bij de politie en de criminaliteitsbestrijding leiden tot veel maatschappelijke onrust. Daarbij ook nog eens het plots opduikend probleem van stikstof en Pfas , en zie, boze boeren en bouwvakkers naar het Malieveld in Den Haag. De centrale overheid is trots op een begrotingsoverschot van 12 miljard, maar feitelijk is dit overschot ontstaan door de uitholling van de maatschappelijke taken door de overheid. En dat brengt mij bij de begroting van 2020 in Dordrecht Scherp aan de Wind. Ook Dordrecht heeft een overschot op de begroting 2020. Maar de VSP vraagt zich af of er wel sprake is van een overschot en dat dit overschot ook is ontstaan door de uitholling van maatschappelijke taken, in dit geval van de gemeente. Verder zien we voornamelijk toekomstige inkomsten stromen waarmee het college een vlucht naar voren neemt die naar het inzicht van de VSP veel te risicovol is. Bijvoorbeeld via de ambities op woningbouwgebied, waarbij uiteindelijk de bouw van 10.000 woningen een groei van de lokale bevolking met 21.000 personen moet opleveren. Met deze ambitie wordt er echter met name gericht op nieuwkomers in Dordrecht. We wijzen u in dat kader graag op de motie eerst bouwen dan slopen die destijds bij meerderheid is aangenomen. Met deze woningbouwambitie bestaat er bij de VSP niet de indruk, dat er daadwerkelijk met voorrang wordt gebouwd om het aantal sociale huurwoningen weer minimaal op het oude niveau te brengen. Andere problemen die de VSP u bij deze begrotingsbespreking onder de aandacht wil brengen. Zijn het aantal eenzame mensen in Dordrecht gelijk aan het gemiddelde in Nederland? Worden sportverenigingen voldoende financieel gesteund bij hun maatschappelijke belangrijke taak? Worden sportverenigingen en tuindersverenigingen financieel gevrijwaard als zij plaats moeten maken voor nieuwbouw van woningen? Komen er voldoende sociale huurwoningen en ouderenwoningen in Dordrecht? Kunnen ouderen na een ziekenhuisopname weer terug naar hun woning of moeten ze gelijk worden opgenomen in een verpleegtehuis? Senioren en ouderen hebben ook specifieke woonwensen die nauw verband houden met de zorgbehoeften.Verder: Is Dordrecht veilig genoeg voor zijn bewoners vanuit de optiek van criminaliteit, babbeltrucs en overlast op straat, maar ook vanwege het vervoer van gevaarlijke goederen dwars door Dordrecht?Deze vragen moeten alle met néé worden beantwoord! Voor het oplossen van deze vraagstukken moet Dordrecht veel meer gaan investeren dan nu het geval is. En dus is de conclusie van de VSP dan ook dat er eerder sprake is van tekorten door achterstallig onderhoud dan dat we kunnen spreken over een overschot op de begroting. Ik haal een paar programma’s aan uit de begroting;Programma “Groen en ruimtelijke ordening” Het huis van de stad en regio, welke regio, voorzitter? De regio die nu aan het infuus ligt? Het huis wordt ook een schuilplaats/locatie voor de bewoners van Dordrecht ingeval van overstromingen en andere calamiteiten. Hoe groot wordt dit huis dan?Programma “Gezond en levendig Dordrecht” Aan cultuur wordt in Dordrecht jaarlijks 15 miljoen uitgegeven. Aan sport minder dan de helft, namelijk 6,5 miljoen. Naast actieve sportbeoefenaars zijn er volop Dordtenaren, 6 op de 10 om precies te zijn, die naar de lokale sportevenementen gaan kijken. Dat zijn 3.7 miljoen bezoeken aan sportevenementen per jaar. Cultuurbezoeken zijn er 0,6 miljoen per jaar. Waarom wordt er zo bovenmatig geïnvesteerd in cultuur, terwijl het amusement voornamelijk wordt geleverd door sport? Ook de zuinige wijze waarop door het college geïnvesteerd wordt in sportaccommodaties spoort niet met de uitgesproken voorkeur van de Dordtenaren voor sport! Programma ”Samenwerkend en verbindend Dordrecht” Uit de kerncijfers blijkt dat de gemeente Dordrecht uitstekend omgaat met zijn burgers. Maar uit de reacties van sportverenigingen, tuindersverenigingen, bewonerscomités, etc. blijkt dat de gemeente vrijwel nooit thuis geeft en heel slecht communiceert met haar burgers. Wie maakt deze te positieve indicaties???? Voorzitter, in Dordrecht zie je steeds meer de kloof ontstaan tussen rijk en arm door de groei- en bouwambities van dit college die mikken op duurdere woningen voor toekomstige welvarende bewoners in plaats van prioriteit te stellen aan de huidige bewoners van Dordrecht. Hoezo scherp aan de wind? Dit college moet oppassen dat het geen college wordt van windeieren!De VSP zal er alles aan doen om de kloof tussen arm en rijk in Dordrecht te overbruggen.Wij dienen 3 moties in “senioren willen ook wonen” samen met het CDA, Motie “veilig oud worden” met GroenLinks en een motie “verbod op lachgas” met de PVV.Margret Stolk