VSP

Artikel 40 vragen inzake tariefsverhoging betaald parkeren op het gezondheidspark

Gisteren heeft onze fractie samen met de SP artikel 40 vragen gesteld aan het college inzake tariefsverhoging betaald parkeren op het gezondheidsparkGeachte college,Naar aanleiding van een brief d.d. 16 september 2019 van de Raad van Beststuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis het volgende;Het bestuur van het ziekenhuis spreekt hierin haar teleurstelling uit ook namens de Cliëntenraad en Ondernemingsraad over de gebrekkige communicatie van het college. Het gaat over een brief c.q. voorstel van 15 juli 2019 van het college. Zij geven aan, dat dit voorstel met hen nooit is besproken. Volgens het bestuur zijn zij in het proces over de Midden zone diverse keren betrokken geweest. Zij hebben diverse keren met college en ambtelijke ondersteuning aan tafel gezeten en hebben expliciet aangegeven, dat zij het niet prettig vinden als aan marktpartijen parkeertarieven worden meegegeven. Het bestuur heeft volgens hun zeggen dit ook beargumenteerd waarom zij dit niet verstandig vinden.Wij hebben dan ook de volgende vragen;Klopt het, dat het college het document van 15 juli 2019 nooit met het bestuur besproken heeft?Waarom heeft u dit niet met het bestuur besproken?Waarom heeft u een voorschot genomen om wel met marktpartijen in gesprek te gaan en tarieven mee te geven?Klopt het, dat het parkeertarief mogelijk verviervoudigd wordt? Wat zal betekenen, dat medewerkers van het ASZ op een bedrag kunnen komen van 80 euro per maand.Volgens het ziekenhuis is het geen optie de parkeerkosten van zijn medewerkers voor eigen rekening te nemen, zo laten zij weten aan AD de Dordtenaar vandaag. Het ASZ geeft aan, dat dit in het verleden wel gebeurd is, maar werd door de belastingdienst als loon in natura gezien.Het ziekenhuis heeft het college van B en W te kennen gegeven dat een dergelijke tariefverhoging onbespreekbaar is in het licht van het – landelijke – tekort aan zorgpersoneel. Hoe kijkt het college hier tegenaan?Wat voor consequenties gaat dit hebben voor bezoekers van het ASZ? Wat gaan zij betalen?Zoals u bekend is, is de VSP en SP geen voorstander van betaald parkeren op het Gezondheidspark laat staan een verviervoudiging van de parkeerkosten. Kunt u ons aangeven hoe u tot een verviervoudiging van kosten bent gekomen?Is het college het met ons eens dat parkeren voor ziekenhuisbezoek een publieke aangelegenheid is en gescheiden moet blijven van andere markt projecten?Is het College het met ons eens dat mensen die ziek zijn en noodgedwongen het ziekenhuis moeten bezoeken niet voor nog eens extra hoge parkeerkosten mogen komen te staan?Zouden er vanuit de gemeente aan het ziekenhuis parkeerkaarten kunnen worden verstrekt om uit te reiken aan patiënten die voor een afspraak het ziekenhuis bezoeken, zodat zij vrij kunnen parkeren?Zou er voor het personeel van het ziekenhuis, en zeker voor mensen die hier op onregelmatige tijden werken, een mogelijkheid tot gereduceerd tarief kunnen komen, zodat zij niet een groot deel van hun salaris aan parkeerkosten kwijt zijn.Is het college bereidt in gesprek te gaan met het bestuur van het ASZ om het vertrouwen te herstellen?Wij wachten uw antwoorden met belangstelling af.Met vriendelijke groet,Margret Stolk, namens de VSPRenate de Feo, namens de SPFoto Thymen Stolk