VSP

Artikel 40 vragen mbt prestatieafspraken met het Leger des Heils

 

Gisteren heeft onze fractie samen met de PVV artikel 40 vragen gesteld aan het college over de prestatieafspraken met het Leger Des Heils.Geachte leden van het college,De gemeente Dordrecht betaalt een subsidie van enkele miljoenen euro’s per jaar aan het Leger Des Heils. Bij de verstrekking van een subsidie horen zogenaamde prestatieafspraken. In die prestatieafspraken staan vermeld wat de gemeente Dordrecht verwacht van het Leger Des Heils. De manier waarop de prestatieafspraken zijn geformuleerd zegt iets over de relatie tussen de gemeente en het Leger, maar ook in hoeverre het college publieke gelden beheert. De fracties VSP Dordrecht en PVV Dordrecht stellen u daarom de volgende vragen:1. Zijn er concrete prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente Dordrecht en het Leger Des Heils over de kalenderjaren 2015 tot en met 2020? Zo ja, wat zijn, beknopt samengevat, die afspraken? Zo nee, waarom niet?2. Wie zijn er betrokken bij het maken van de jaarlijkse prestatieafspraken?3. Is er door de gemeente controle uitgeoefend op het nakomen van die prestatieafspraken? Zo ja, hoe en met welk resultaat? Zo nee, waarom niet?4. Wij vragen de teksten op van de concrete prestatieafspraken over bovenstaand genoemde jaren.Met vriendelijke Margret Stolk, VSP en Dan van Leeuwen PVV Dordrecht