VSP

Kadernota 2020. Onze inbreng.

 

Lees hier de inbreng van onze fractievoorzitter Margret Stolk op de kadernota 2020 in de gemeenteraad van 8 juli 2019Voorzitter, De VSP heeft in haar eerdere woordvoering al aangegeven, dat zij kritiek heeft op een aantal zaken die genoemd zijn in de kadernota 2020. Het feit dat het huidige college zich vooral richt op toekomstige generaties inwoners en werkgevers en daaraan ook het leeuwendeel van de Eneco gelden wil besteden stuit op fel verzet binnen mijn fractie. De VSP is er voor bestaande Dordtenaren en dan met name voor de ouderen en sociaal zwakkeren in de Dordtse samenleving. Eenzaamheid- en armoedebestrijding in Dordrecht zouden de speerpunten moeten zijn, naast het realiseren van een gezonde groei van het aantal inwoners en bedrijven. Vorige, meer linkse colleges hebben reserveringen aangelegd en geïnvesteerd in bedrijven zoals Eneco. Het huidige- en vorige college, heeft de reserves al aardig doen slinken en maken jaarlijks verlies op de gemeentebegroting. Alleen het voortdurend toevoegen van reserves aan de negatieve resultaten bedekt de zichtbaarheid van het tekort op de gemeentebegroting. En in zo’n rechts college moet Dordrecht vertrouwen hebben, dat het met een groeiambitie van 10.000 woningen in het dure segment allemaal wel goedkomt. In de ogen van de VSP een ongeoorloofde vlucht vooruit, met onvoldoende garantie voor succes en met veel te veel gekende en ongekende risico’s. Tot 2030 rijden er steeds meer gevaarlijke stoffen treinen door Dordrecht. Voluit bouwen in de Spoorzone kunnen wij tot die tijd wel vergeten dus. Ook de economische ontwikkeling op het moment dat de dure huizen beschikbaar komen is onzeker. De mogelijke Brexit en de lopende handelsoorlogen vertragen nu reeds de economische groei. Blijft de huizen markt dan ook oververhit of stort een en ander in? Als dat laatste gebeurt blijft Dordrecht en haar begroting achter in eenFinanciële ellende. De VSP pleit ervoor om op woningbouw gebied het ambitieniveau te matigen en te overwegen meer woningen te voorzien voor jonge gezinnen, studenten, ouderenwoningen (levensloopbestendig) en singles in plaats van alleen maar dure woningen. Om in te spelen op modernere woonvormen kan de bevolking van Dordrecht ook groeien en daarmee de inkomsten van het gemeentefonds. En de kans om deze woningen aan bestaande bewoners, als aan nieuwe bewoners te verkopen is groter en veel minder risicovol. De VSP hoort deze geluiden ook bij andere partijen en ook het CDA maakt zich sterk voor meer diversiteit in de woningbouw. Ook vanuit BVD is de vraag om sociale woningbouw in Amstelwijck tot op heden onbeantwoord gebleven. En waarom die haast? Met een Eneco donatie van 250 miljoen kan je juist meer tijd nemen om de Dordtse begroting op orde te brengen. De VVD noemde De VSP “rupsje nooit genoeg”, maar de VSP is veel voorzichtiger dan dit college en zij zet zich primair in voor de bestaande- en met mate voor nieuwe bewoners van Dordrecht.. Wat we niet willen is onnodige risico’s met de gelden van de gemeente Dordrecht. Wat we wel willen is reserveringen van een belangrijk deel van de Eneco gelden. En besteedt deze gelden pas als de reguliere begroting daarvoor ruimte biedt. Maar dit college maakt net zo makkelijk 125 miljoen vrij voor hun ambitie en woningbouw! En ook nog eens 300000 euro voor extra feestjes. Dan ook nog eens 400000 per jaar bij voor dé sportboulevard…. Voorzitter ik kan nog wel even doorgaan! Maar wie is hier nu rupsje nooit genoeg? Dit college, zal naar onze mening nooit een mooie vlinder worden! Wij willen een mengeling van renderende investeringen, zowel op financieel- als op sociaal gebied. Tot slot wil de VSP het college vragen om nadrukkelijker werk te maken van de onveilige situatie met gevaarlijke stoffen via het spoor door Dordrecht. Dit vervoer per spoor belemmert de gemeente Dordrecht al te lang om haar burgers veiligheid te bieden (5 x boven de landelijke norm) en kan wel eens een reden zijn voor nieuwe bewoners om juist niet te kiezen voor Dordrecht als woonplaats. Er is reeds nagedacht over een ondergrondse spoorweg route langs Zwijndrecht, onder de rivier de Merwede door en ondergronds langs de A16 richting Brabant. Een megaproject maar wellicht de oplossing om Dordrecht veiliger te maken voor de bestaande bewoners en aantrekkelijker voor nieuwe bewoners. En in VVD termen, wellicht de meest renderende investering die Dordrecht kan doen met geld van ProRail, Rijkswaterstaat en wellicht een beetje van de Eneco gelden. Kortom de VSP heeft een heel ander Dordrecht voor ogen dan dit college.Wij willen geen verdere tweedeling in Dordrecht van rijke inwoners versus minimagezinnen. De VSP wil juist deze (financiële) zwakkere inwoners ondersteunen en versterken, zodat er meer evenwicht ontstaat tussen rijk en arm. De VSP heeft dan ook een andere besteding van de beschikbare gelden voor 2020 voor ogen. Foto Thymen Stolk