VSP

Weg uit armoede. Opgroeien met perspectief

 

. Woensdag 8 mei 2019 waren Leo Stolk en Bernadette Striebeck namens de VSP aanwezig in De Buitenwacht. Bewoners konden met hun politici in debat over armoedebestrijding.Het debat werd op vakkundige manier geleid door Kees Thies, over de stand van zaken tot op heden voor wat betreft het armoedebeleid. Alle politieke partijen gaven in een vorig debat, vlak voor de verkiezingen op 21 februari 2018 aan, dat het bestrijden van armoede één van de hoogste prioriteiten had voor de komende jaren. Maar hoe is de stand van zaken nu?De mensen die in armoede leven is niet afgenomen maar juist toegenomen. Het vermoeden is dat er nog eens 18.000 mensen tegen de armoedegrens aan zitten. Deze getallen zijn onverteerbaar.Ook werd in de gesprekken aangegeven, dat er steeds meer werkende armoede is. Werken en gewoon te weinig verdienen om je vaste lasten te kunnen betalen. Een ander punt waar we het over hebben gehad was de drempel die er nu nog is bij de sociale wijkteams. Deze drempel is nog te hoog! Er werd dan ook een lans gebroken voor laagdrempelige voorzieningen zoals bijvoorbeeld de Buitenwacht en of clubgebouwen van sportclubs of verenigingen. Velen zijn van mening, dat het buurtwerk weer terug moet in de wijken. De VSP onderstreept deze mening. Vroege signalering bij armoedebestrijding is cruciaal! De VSP denkt aan een soort wijkhuiskamers waar mensen makkelijk naar binnen durven. Ons inziens zou het tevens als een ontmoetingsplek kunnen fungeren. Waarbij de verbinding centraal staat. Het is dan ook van belang dat er ervaringsdeskundigen bij betrokken worden in deze wijkhuiskamers. Zij kunnen herkennen en zorgen dat zij mensen kunnen toe leiden naar de juiste voorzieningen en of instanties. En ook vooral een luisterend oor kunnen zijn. Er is ook veel armoede onder ouderen met alleen AOW of met een klein pensioen, waardoor zij ook nog in een sociaal isolement terecht kunnen komen. Wij vinden dat dit meer aandacht moet krijgen. Bezuinigingen op het Persoonlijk Minima Budget vinden wij een slechte zaak. De VSP vindt dat dit teruggedraaid moet worden naar het oude niveau. De VSP is er van overtuigd dat armoede onder kinderen alleen succesvol kan zijn door dit aan te pakken via hulp aan de ouders. Met af en toe kinderen een uitje te geven komen we er niet. De hulp moet structureel zijn. Geef mensen met schulden die dat nodig hebben ook eens een Financial Sabbatical om even tot rust te komen en een adempauze in te lassen. Schulden hebben brengt veel stress met zich mee, waardoor mensen het soms niet meer zien zitten. Heb daar oog.Wethouder Heijkoop gaf aan graag te willen luisteren naar mensen die goede ideeen hebben. Alle partijen gaven aan, dat we armoede met elkaar moeten bestrijden. Laten wij er samen de schouders onder zetten om armoede zien te voorkomen en te bestrijden. Reik elkaar af en toe ook de hand. Wij vinden, dat armoede in een welvarend land als Nederland niet voor zou moeten komen. Leo Stolk en Bernadette Striebeck