VSP

Art. 40 vragen mbt nieuwe aanbesteding Waterbus

Betreffende: Artikel 40-vragen
Nieuwe aanbesteding waterbus
Namens de gemeenteraad van Dordrecht:
BVD, Dordtse VVD, CDA, D66, GroenLinks, CU/SGP, PVV, SP, VSP, PvdA en Gewoon Dordt
Afgelopen week werd bekend dat bij de nieuwe aanbesteding van de waterbus de frequentie fors omlaag gaat voor wat betreft de routes van Dordrecht naar Rotterdam en vice versa via de andere Drechtsteden. Van een nieuwe exploitant wordt een veel lagere vervoersfrequentie verwacht dan de reizigers nu gewend zijn. Dat is funest voor een evenwichtige modal split waarbij reizigers een prima alternatief grotendeels kwijtraken. Het Drechtstedenbestuur heeft hierover vorige week een kritische brief geschreven aan de verantwoordelijk gedeputeerde, de heer Janssen. Dit leidt bij de gemeenteraad Dordrecht tot de volgende vragen aan het college:
1. Bent u het met ons eens dat in het programma van eisen tenminste het huidige niveau van dienstverlening te vragen aan een nieuwe exploitant?
2. Bent u het met ons eens dat een verlaging van het niveau van de dienstverlening van de waterbus niet strookt met de groei-ambitie van Dordrecht en de Drechtsteden en de multimodale bereikbaarheid van de Drechtsteden in het algemeen en Dordrecht in het bijzonder? Zo neen, waarom niet?
3. Bent u het daarom met ons eens dat het Dordtse eiland ook per waterbus goed verbonden hoort te zijn met de andere Drechtsteden, Kinderdijk en Rotterdam?
4. Wat is de inzet geweest van het Dordtse college bij de aanbesteding van de nieuwe waterbusconcessie zowel richting Drechtsteden als provincie?
5. Wat is de inbreng van het Dordtse college in zowel de Drechtsteden als naar de verantwoordelijk gedeputeerde Janssen geweest? Welke (harde) Dordtse eisen en wensen zijn in dit overleg op tafel gelegd en wanneer was bekend wat de inzet van de provincie zou zijn?
6. Welke stappen gaat het college nemen zowel binnen de Drechtsteden als naar de provincie nemen om te komen tot de best mogelijke dienstverlening en dienstregeling in de nieuwe concessieperiode?