VSP

20 miljoen investeren in Stedin? Wij stelden er vragen over aan het College.

Gisteren heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het voornemen van het college om 20 miljoen extra te investeren in Stedin.

Geachte wethouder M.D. Burggraaf,Bijgaande sturen wij u een uiteenzetting over de wijze waarop de VSP aankijkt tegen het voornemen van het college om aandelen te kopen in het netwerkbedrijf Stedin.Wij zouden gaarne van u antwoord willen krijgen of de door de VSP aangevoerde argumenten door u wel, dan wel niet worden onderkend.

De VSP zou graag een reactie op onze argumenten en de gestelde vragen krijgen voor de komende raadsvergadering van 26 mei aanstaande, daar de Stedin aandelen participatie dan op de agenda staat.Naast uw reactie op onze aangevoerde argumenten heeft de VSP nog de navolgende specifieke vragen nl:1) Bent u het met de VSP eens dat de voorgestelde preferente aandelen met een vaste looptijd van 5 jaar en een uitkering van dividend tussen de 1-en 3 procent nadeliger kunnen zijn dan normale aandelen, die mee fluctueren met de bedrijfsresultaten en de marktcondities en ook terstond verkocht kunnen worden als de gemeente Dordrecht dat noodzakelijk acht?2)

Bent u het met de VSP eens dat de kans op inflatie en de daarmee gepaard gaande marktrente in de komende 5 jaar door economische inhaaleffecten na een 2 jarige corona pandemie sterk kunnen gaan stijgen?3) Bent u het met de VSP eens dat de uiteindelijk noodzakelijke investeringen van Stedin aanzienlijk zullen zijn en dat het Dordtse aandelenpakket niet substantieel zal blijken te zijn en daarmee de zeggenschap van Dordrecht als aandeelhouder op termijn verdampt?4) Moet de gemeente Dordrecht niet wachten met investeren in Stedin tot na het formeren van een nieuw kabinet? Het klimaat stond hoog in het vaandel van vrijwel alle politieke partijen. Een nieuw kabinet zal zeker komen met een expliciet beleid op het gebied van duurzaamheid.

Bent u het met de VSP eens om beter te wachten met investeren in Stedin tot dat het regeringsbeleid op dit gebied duidelijk is?5) De winst- en de winstverwachtingen van Stedin zijn laag. In 2020 is er daarom geen dividend uitgekeerd. Ook in de toekomst zal door de forse investeringen de winst laag zijn (en wellicht negatief zijn!?). Is de voortdurende onzekerheid of Stedin wel dividend uitkeert een wenselijke situatie voor een gemeentelijke begroting die in de toekomst tekorten verwacht in haar exploitatie?6) Is het wenselijk dat met de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 het huidige college dit soort verstrekkende investeringen en besluiten neemt, waarvan de resultaten (positief of negatief) neerslaan op een toekomstig nieuw college?7) Bent u het met de VSP eens dat het college van Dordrecht, de kennis en de ervaring hebben om te beleggen in aandelen en bedrijven en dat bewuste speculatieve handelingen en situaties moeten worden vermeden?

😎

En bent u het met de VSP eens dat als het college van de risico’s op de hoogte waren van een voorgenomen aandeleninkoop , deze aankoop doorzetten en achteraf blijkt dat de risico’s zich manifesteren, deze collegeleden aansprakelijk moeten/kunnen worden geteld?9) Het Rijk heeft in 2013 aangegeven dat beleggen geen taak is van gemeenten en lokale overheden. Waarom houdt de coalitie van Dordrecht zich niet aan deze wetgeving/aanwijzingen ?a. Voor de verplichte verkoop van aandelen in een nutsbedrijf is er wellicht in 2013 een uitzondering gemaakt om die bedrijven niet in de financiële problemen te brengen, maar verder investeren in aandelen is volgens de VSP verboden. Graag uw reactie op deze stelling.b. Nu de risico’s op investeringen in aandelen van Stedin toenemen (koersrisico’s, onzekere dividend uitkeringen, inflatie en renterisico’s) en op termijn verwatering dreigt van het Dordtse aandeel en invloed, kan volgens de VSP het bestaande aandelenpakket niet langer worden gehandhaafd. De risico’s zijn volgens de VSP gelijk aan het hebben van aandelen in een commercieel bedrijf. Dit was mede de reden om de aandelen van Eneco te verkopen. Waarom houden wij nu wel vast aan het aandeelhouderschap van Stedin ?

Wij zien uw antwoorden gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet,

Margret StolkVSP Dordrecht