VSP

Onze vragen over conceptprogramma Dordwijkzone

DORDRECHT – Op 25 januari 2021 heeft de VSP-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de presentatie in de commissievergadering van 19 januari 2021.

Met buitengewone belangstelling heeft de VSP kennisgenomen van de presentatie van het conceptprogramma Dordwijkzone in de commissievergadering fysiek van 19 januari 2021.

de VSP heeft begrepen dat voor het opstellen van de Investeringsagenda 2030 er een maatschappelijke businesscase (mbc) voor het programma Dordwijkzone moet worden opgesteld waarvoor het concept ruimtelijk programma in de presentatie het vertrekpunt is.

Aan de gemeenteraad is nu gevraagd uitgangspunten en hoofdlijnen van het ruimtelijk programma aan te geven. Daarover heeft de VSP de volgende vragen en opmerkingen.

  • Het valt ons op dat er aanzienlijke verschillen in de ruimtelijke invulling zijn tussen de opbrengst schetsschuiten 2019 en de presentatie van Mecanoo. Wat zijn de redenen om zo veel en zo vaak af te wijken van de opbrengst schetsschuiten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland?
  • Het valt ons op dat er aanzienlijke ingrepen in een aantal sportparken worden voorgesteld. In hoeverre botsen de Sportparkenvisie en het programma Dordwijkzone niet met elkaar oftewel de belangen van de sport(clubs) enerzijds en de visie rond de Dordwijkzone anderzijds?
  • Mocht er bij de detailuitwerking in de mbc ruimte voor bestaande activiteiten (zoals sport) worden ingeleverd, dan ziet de VSP graag bijgevoegd waar deze ruimte wordt gecompenseerd (verhuizing) inclusief de uitgewerkte kosten voor zo’n traject.
  • Welke invloed heeft een realisatie van het Stadspark XXL op de reeds bestaande grote en kleinere parken in onze stad die geen onderdeel uitmaken van de Dordwijkzone (Weizigtpark, Merwesteynpark, Wielwijkpark, Wittensteinpark, Dubbelsteynpark)? De VSP is op voorhand tegen het inleveren van ruimte in bestaande parken die een belangrijke wijkfunctie hebben.
  • In de presentatie handelt deelgebied 3 over dezelfde omgeving als deelgebied 4. Kunt u dat nader verklaren?
  • Voor een levendig hart met buurtfestivals in deelgebied 4 is naar mening van de VSP een groot grasveld noodzakelijk. We zien de invulling daarvan in de presentatie niet terug. Kunt u dat nader verklaren?
  • De trajecten van besluitvorming in het college en de gemeenteraad over dossiers die nauw met elkaar verwant zijn, zoals Sportparkenvisie, de zeven programma’s in Agenda 2030 waaronder de Dordwijkzone, Investeringsagenda en Omgevingsvisie, lijken samenhang te missen, hetgeen de VSP uiterst ingewikkeld en onverstandig vindt. In hoeverre kunnen afzonderlijke besluiten leiden tot onherstelbare invloed op andere trajecten/dossiers?
  • De VSP is voorstander om de diverse programma’s/dossiers in het kader van de Agenda 2030 in elkaar te schuiven. We vernemen graag waarom niet voor een dergelijke lijn wordt gekozen.
  • Welke invloed kan de gemeenteraad nog uitoefenen op de maatschappelijke businesscases wanneer deze in detail zijn uitgewerkt? De VSP wil de mogelijkheid voor de gemeenteraad behouden om in later stadium wijzigingen in de mbc’s aan te brengen, zeker nu het met de huidige kennis en de aan te geven uitgangspunten en hoofdlijnen van het ruimtelijk programma volledig onduidelijk is hoe een en ander in detail wordt uitgewerkt en welke kosten daarmee gemoeid zijn.
  • Met betrekking tot de gevraagde uitgangspunten en hoofdlijnen van het ruimtelijk programma Dordwijkzone heeft de VSP naast reeds genoemde zaken de volgende mening:

a) Het idee van een Stadspark zoals geschetst spreekt de VSP in het kader van de leefbaarheid en het klimaat in de stad aan maar we maken ons ernstig zorgen over de kosten. Desondanks vraagt de VSP aandacht voor een ruime kostenberekening om niet uiteindelijk bij de uitvoering van het project extra geld te moeten investeren teneinde ellende als met de Sportboulevard te voorkomen.

b) Het ontsluiten van 80% van het gebied dat nu nog besloten of afgesloten is, moet gepaard gaan met veiligheid voor eigendommen en mensen.

c) De VSP vindt betere verbindingen tussen Dordt west en oost uiterst belangrijk. Te veel vormt in de huidige situatie de N3 een barrière. De VSP mist daarbij in het plan gedegen oplossingen voor het inpassen van de N3 in het Stadspark. Voorop moet staan dat het Stadspark geen nieuwe barrière wordt en dat het park op verschillende, veilige manieren kan worden bereikt.

d) Op de vraag hoe het Stadspark een bestemming wordt waar men dagelijks komt, vraagt de VSP extra aandacht voor de sport als belangrijkste aantrekkingspunt, zowel qua faciliteiten voor de verenigingssport als voor de individuele sportbeoefening. Breedtesport moet naast natuur en water leidend zijn in het plan voor het Stadspark. De VSP ziet sportpark Krommedijk verbonden met het Leerpark en Gezondheidspark als belangrijk sportpunt binnen het Stadspark. Om daarvoor extra ruimte te creëren, ziet de VSP een verplaatsing van het stadion van FC Dordrecht naar een andere plek in Dordrecht als een kans de stad en BVO een multifunctioneel nieuw stadion te verschaffen.

e) De VSP vraagt verder aandacht voor de positie van sporthallen in het Stadspark in navolging van de Sporthallenvisie.

f) Deelgebied 1 is aangewezen als gebied voor avontuur en ontspanning, maar geldt met Sportpark Stadspolders tevens als gebied voor de sport. De VSP wil dit Sportpark zeker behouden en vraagt zich af waarom sport bij deelgebied 1 in de presentatie niet wordt genoemd.

g) De invulling van het Stadspark zoals weergegeven op pagina 20 van de presentatie vindt de VSP moeilijk te plaatsen zonder een verdere detaillering, die voor het innemen van een gedegen standpunt gewenst is.

h) De VSP vraagt zich af of naast fiets- en wandelverbindingen door het Stadspark ook een watersportverbinding van noord naar zuid mogelijk is, waar roeien, waterfietsen, e.d. het park extra aantrekkelijk maakt voor recreatie.

i) Het parkeren in en rond het Stadspark lijkt een belangrijke maar moeilijke opgave binnen het plan. De VSP geeft als richtlijn mee dat parkeren niet moet plaatsvinden in de woongebieden in de omgeving van het Stadspark, maar te kiezen voor bij voorkeur parkeervoorzieningen overdekt dan wel boven recreatieplaatsen. Ook de stalling van fietsen moet op een veilige manier voldoende
ruimte krijgen.

Margret Stolk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *