VSP

Inbreng begroting 2021

Inbreng begroting 2021. 
We bespreken vandaag de begroting 2021!


Wordt 2021 het kroonjaar van het zittende college of wordt het een “corona jaar”?De VSP werd bij de behandeling van de kadernota door wethouder Sleeking de meest pessimistische fractie genoemd. Corona zou volgens de VSP een veel grotere invloed krijgen op de economische groei en de werkgelegenheid. De 2de coronagolf en de consequenties daarvan stellen ons daarmee helaas in het gelijk. De door corona te voorziene consequenties voor de wereldeconomie, voor Nederland en onze gemeente zullen zeer ingrijpend zijn.Het CBS heeft in haar middellange termijnverkenning van november aangegeven dat ons BBP (binnenlands bruto product) in 2024 9% daalt t.o.v. 2020 en de werkloosheid in 2024 nog steeds zón 6% zal bedragen. En dat alles door de coronapandemie.Bij het bestuderen van onze begroting 2021 wordt corona veelvuldig genoemd als risico voor de te behalen doelen, maar wordt er in financiële zin maar weinig rekening gehouden met dit aspect. Er wordt door het college te veel rekening gehouden met het gegeven dat de het rijk alle coronaschade zal vergoeden aan gemeenten, maar met het snel stijgende begrotingstekort van de het rijk en de verkiezingen in zicht moet het nog maar blijken of dat beleid wordt voortgezet in de komende jaren. De VSP zou dan ook meer willen reserveren voor de gevolgen van deze pandemie en stelt voor om een aanzienlijk bedrag van  van de Enecogelden te reserveren voor de komende economisch zware jaren en niet alle Eneco gelden nu al een bestemming te geven.Ook wil de VSP dat er geen bezuinigingen worden doorgevoerd in 2021 en de jaren daarna, zoals wordt voorgesteld in motie regie op bezuinigingen.

Voor de VSP geldt dat als de structurele begroting nu en in de toekomst in balans is er best incidenteel extra geïnvesteerd mag worden. Nu, in deze tijd naar bezuinigingen gaan zoeken is voor de VSP ongepast en een verkeerd signaal naar de samenleving. De gemeentefinanciën staan er goed voor door de eenmalige Eneco meevaller, en dat biedt het college de gelegenheid om haar groeiambities door te zetten in 2021, maar ook om de tegenvallende groei op woningbouwgebied, werkgelegenheid en inwonersaantallen financieel te compenseren. Voor de VSP liggen de ambities van het college op woningbouwgebied nog altijd veel te hoog en gericht op een verkeerd duur segment. Om desondanks toch mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen te waarborgen zodat zij betaalbaar kunnen huren en ouderen te helpen financieel voordelig naar een kleinere woning te verhuizen heeft de VSP, samen met de SP, een motie ingediend “doorstroming huurwoningen”. In de eerder aangehaalde CBS-verkenning werd tevens aangegeven dat de vergrijzing in de komende jaren een steeds groter beslag gaat leggen op sociaal- en financieel gebied.

De VSP stelt voor om reeds nu onderzoek te gaan doen om de verder toenemende vergrijzing en de daarmee samenhangende problematiek in kaart te brengen en daarbij meer specifiek te kijken naar nieuwe woonvormen, waarbij menswaardige omstandigheden worden gecombineerd met efficiënte zorg. De VSP heeft samen met de SP, PVV en fractie Jager een motie ingediend “Thuis in een zorgbuurthuis/verzorgingshuis 2.0”, een zienswijze die ook door VWS als een zeer kansrijke oplossing wordt gezien.Communicatie over lokale Dordtse politieke besluiten en zaken richting haar inwoners moet zo adequaat als kan worden voorzien door diverse media. RTV Dordrecht speelt hierbij een vooraanstaande rol.

De VSP steunt daarom de motie van de PvdA  om de subsidie van dit medium met euro 30.000 euro te verruimen. Mede ook gezien het feit dat Dordrecht centrumgemeente is/wordt. Daar hoort wat ons betreft dan ook RTV Dordt bij om zo alle inwoners op de hoogte te houden van lokaal nieuws.De VSP vindt de begroting 2021 wat te optimistisch en te weinig rekening houden met onzekerheden, terwijl die er overduidelijk zijn: nieuw kabinet, corona, verlaging gelden gemeentefonds etc. Maar als het college meer reserveert voor deze onzekerheid  en onze moties een plek geeft in haar beleid voor 2021 zullen wij kunnen instemmen met die gewijzigde begroting. Pas dan zeilen wij scherp aan de wind.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *