VSP

Thuis in een zorgbuurthuis/ verzorgingshuis 2.0

De VSP heeft tijdens de begrotingsbehandeling voorgesteld om reeds nu onderzoek te gaan doen om de verder toenemende vergrijzing en de daarmee samenhangende problematiek in kaart te brengen en daarbij meer specifiek te kijken naar nieuwe woonvormen, waarbij menswaardige omstandigheden worden gecombineerd met efficiënte zorg. Samen met SP, PVV en fractie Jager hebben wij een motie ingediend “Thuis in een zorgbuurthuis/verzorgingshuis 2.0″ een zienswijze die ook door VWS als een zeer kansrijke oplossing wordt gezien. Deze motie is unaniem aangenomen in de gemeenteraad van 11 november 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *