VSP

Meer vragen over parkeren bij ASZ

VSP en SP Dordrecht stellen vragen naar aanleiding van een publicatie van het ASZ over de raadsbehandeling van het parkeren gezondheidspark en sportboulevard.

Op 14 oktober 2020 namen wij kennis van het op de site https://www.asz.nl/nieuws/nieuwsberichten/2020/10/28172/ verschenen artikel over het parkeren. Daarover hebben wij de volgende vragen.

“De gemeente heeft niet eerder toegestaan dat wij als ziekenhuis met Ballast Nedam in contact treden. Wij hebben dit wel geprobeerd, maar Ballast Nedam geeft dan aan dat de gemeente het niet wil”.

Klopt dit? Zo ja, waarom heeft u dit niet toegestaan en waarom heeft u de raad daar niet over geïnformeerd? Zo nee, wanneer hebben die gesprekken dan plaatsgevonden en wilt u de gemaakte afspraken, bij voorkeur in de vorm van het gespreksverslag, dan aan de raad verstrekken.

In uw raadsvoorstel van 3 juni 2919 Ontwikkeling Middenzone Gezondheidspark (RIS dossier 2422550) schrijft u “In gesprek met alle externe partijen (het ziekenhuis, de Sportboulevard en marktpartijen) kan er imagoschade optreden voor de gemeente wanneer er uitspraken worden gedaan die onjuist zijn, of afspraken niet worden nagekomen. Het is dus belangrijk aan goed stakeholdermanagement te doen, voor, tijdens en na de tender”.

a. Hoe is hier concreet invulling aan gegeven door de gemeente (met welke betrokken partijen is er wanneer en over welk onderwerp gesproken)?
b. Inmiddels is er duidelijk sprake van imagoschade voor de gemeente. Door wie is dit veroorzaakt en hoe komt dit?

“Het College van B&W c.q. wethouder Sleeking spiegelt in de beantwoording van de raadsvragen (opnieuw) twee onjuiste zaken aan de raad voor: Hij zegt dat de afspraken met Ballast Nedam, ook die over het parkeren, niet meer kunnen worden opengebroken. Dit is onjuist, zolang er geen ontwikkelovereenkomst tussen de gemeente en Ballast Nedam is. Tot aan dat moment liggen alle opties open en heeft de gemeente de regie, als de wil daartoe er is”.

Klopt dit, zo ja waarom heeft u de raad dat niet laten weten? Zo nee, wat is er dan verkeerd aan deze constatering van het ASZ?

“Het bekijken van de mogelijkheid om de parkeergarage als gemeente zelf te exploiteren, zou volgens het College in strijd zijn met de Aanbestedingswet. Deze wet is hier echter in het geheel niet van toepassing, omdat er geen aanbesteding heeft plaatsgevonden maar een marktselectie. Dit is expliciet te vinden in het document ‘Marktselectieprocedure Middenzone Selectieleidraad’: “Er is in het onderhavige geval géén sprake van een aanbesteding plichtige overheidsopdracht”. Het schermen met een wet die niet van toepassing is, zien wij als een vorm van weloverwogen ‘powerplay’ richting de gemeenteraad. Het kan niet anders dan dat het College weet dat zijn eigen beantwoording feitelijk onjuist is”.

Heeft er nu een aanbesteding of een marktselectie plaatsgevonden?
De geselecteerde partij (Ballast Nedam) meldt op 9 juni 2020 op hun website [1] dat de gemeente Dordrecht de ontwikkeling van de locatie Middenzone Gezondheidspark na een marktselectieprocedure definitief heeft gegund aan Ballast Nedam.

a. Zowel ASZ als Ballast Nedam spreken van een marktselectie. Waarom doet u dan een beroep op de Aanbestedingswet, zoals in de raadsvergadering van 13 oktober jl in uw argumentatie tegen het amendement van SP en VSP, terwijl die wet helemaal niet van toepassing is?

b. Hoe duidt u de laatste zin uit het citaat van het ASZ dat u weet dat uw eigen beantwoording feitelijk onjuist is?
c. Kunt u aangeven wat het verschil is tussen een marktselectieprocedure en een aanbesteding?
d. Waarom is het volgens u niet meer mogelijk om bij een marktselectieprocedure afspraken te wijzigen?

“Op één concreet punt willen wij nog ingaan: Wethouder Sleeking en ook enkele raadsfracties stippen – in relatie tot het zelf exploiteren van de garage door de gemeente – bij herhaling aan dat het ziekenhuis ook een eigen verantwoordelijkheid zou/had kunnen nemen door te kiezen zelf een garage te exploiteren, zoals bij andere ziekenhuis in het land ook gebeurt. Deze redenering getuigt van weinig realiteitszin. Niet alleen omdat het ziekenhuis in het gebied geen grond bezit, daar waar andere ziekenhuizen dergelijke voorzieningen op eigen grond hebben gebouwd.

Maar vooral om de reden dat als de gemeente de gebiedsontwikkeling al zó complex vindt dat deze niet zonder externe partij vorm kan krijgen, dan zeker het ziekenhuis in geen geval een op zichzelf staande garage zou kunnen bouwen in een gebied waar zó veel functies, belangen en stakeholders samenkomen op een klein oppervlak”.

Kunt u zich vinden in deze redenering waarom het ASZ niet zelf een garage kan bouwen en exploiteren? Zo nee, waarom niet?

“De Raad van Bestuur roept ook de gemeenteraad op om bij het College aan te dringen op een substantiële rol voor zichzelf in het beoordelen van de concept-ontwikkelovereenkomst. Anders dan het College stelt, liggen tot aan het moment dat die overeenkomst wordt gesloten alle wegen nog open, mits de bestuurlijke wil aanwezig is om van de Middenzone een plek te maken die aan alle bewoners en gebruikers optimaal en gelijkwaardig profijt biedt”.

Wij vragen u met klem te wachten met het ondertekenen van de ontwikkelovereenkomst tot de raad de gelegenheid heeft gehad de concept-ontwikkelovereenkomst grondig te kunnen bestuderen.

De raad moet nog een uitspraak doen over de door het ASZ ingediende zienswijze op het bestemmingsplan Gezondheidspark.

a. Wat wordt uw advies over deze zienswijze?
b. Als het advies negatief is voor het ASZ en de raad neemt dit over: hoe schat u dan het risico in dat het ASZ hiertegen in beroep gaat en dat de bouw als gevolg van een verzoek om een voorlopige voorziening stil komt te liggen tot er een uitspraak is over het beroep?
c. Hoe groot schat u de kans dat de uitspraak in beroep zal luiden dat er onzorgvuldig is gehandeld met het vooroverleg, de inspraak en het raadskader dat er een dialoog moet plaatsvinden met het ASZ en de exploitant van de Sportboulevard over welke tarieven kansen bieden voor een haalbare business case voor de markt en tot maatschappelijk aanvaardbare parkeertarieven voor verschillende doelgroepen?
De toekomstige parkeergarage op de Middenzone zal voor de gebruikers van deze garage de enige mogelijkheid zijn om aldaar te parkeren. Een gedwongen winkelnering derhalve daar het in de directe omgeving van de Middenzone verboden wordt te parkeren voor bezoeker, personeel ed. van de Middenzone. Dagelijks wordt er in de garage zo’n 2 of 3 duizend parkeerbewegingen verwacht. Met maatschappelijk verantwoorde tarieven moet het dus ook voor de gemeente Dordrecht mogelijk zijn deze parkeergarage ten minste break-even te exploiteren. De EPV, met jaarlijkse overschotten op de parkeerexploitatie in Dordrecht, kan hierbij gebruikt worden om de parkeertarieven op de Middenzone laag en stabiel te houden. Vanuit deze optiek is het dus niet noodzakelijk de parkeergarage uit te besteden aan een commerciële exploitant. Wij zouden graag op deze zienswijze uw reactie willen vernemen.

Met vriendelijke groet,
Margret Stolk (VSP) en Ronald Portier (SP Dordrecht)

Foto website Dordrecht net