VSP

Onze inbrengparkeren Gezondheidspark en Sportboulevard(Gemeenteraad, 13 okt.)

De VSP heeft steeds in de commissies en in de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat zij tegen een commerciële exploitatie is van de te bouwen parkeergarage op de Middenzone door een derde partij. De belangrijkste argumenten daarvoor zijn de onwenselijkheid dat bezoekers van het ASZ , de sportboulevard en het personeel van het ASZ marktconforme tarieven moeten gaan betalen in een omgeving die vanuit maartschappelijk (sport en zorg) belang geen commerciële exploitatie toestaat. Marktconforme tarieven betekent in dit geval tarieven die 300/400% hoger zijn dan thans het geval is.

De gekunstelde wijze om achteraf via een kettingbeding toch nog enige invloed te hebben op de parkeertarieven in de toekomst geeft naar de mening van de VSP aan dat ook de wethouder en het college de consequenties over het parkeren over de midden-zone hebben onderschat.

Daar er nooit sprake is geweest van een fatsoenlijke dialoog met de markt en met name met het ASZ betreurd de VSP.
De VSP kan zich niet aan de gedachte onttrekken dat de eerdere plannen om op de Middenzone een gezondheidspark te bouwen, waar het ASZ onderdeel van uit heeft gemaakt, de reden is dat er nu niet op een juiste wijze is afgestemd met deze belanghebbende. Een zekere mate van rancune dus, die politiek onaanvaardbaar is. Op deze veronderstelling zou de VSP graag een antwoord willen hebben van de wethouder.

Er zijn op dit dossier buitensporig veel technische vragen gesteld, hetgeen duidelijk maakt dat de raad geconfronteerd is met uitkomsten rond parkeren die zij niet of anders had begrepen. Uit de beantwoording van al deze vragen is een duidelijke onwil te bespeuren van het college om opening van zaken te geven.

De VSP ervaart het proces rond de besluitvorming als uitermate onzorgvuldig en ondemocratisch. Er dreigen nu besluiten te worden genomen, die bij een juiste afstemming met de belangrijkste stakeholders en met niet in beton gegoten afspraken met Ballast Nedam er heel anders zouden kunnen uitzien. De toekomstige gebruikers van de parkeervoorziening worden hiervan de dupe.

Tevens dienen wij samen met de SP en fractie Jager en de PVV een motie in om de besluitvorming uit te stellen en op een serieuze wijze in gesprek te gaan met de ontwikkelaar om de parkeergarage en de exploitatie daarvan aan de gemeente te laten.

Voorzitter, er ligt een motie ter besluitvorming voor die in alle redelijkheid voorstelt om eerst met de aannemer en het ASZ te gaan praten. Doen wij dat niet dan lopen wij de kans op echte vertraging als de getroffen partijen in verzet gaan via de rechter of de raad van staten. Ook dan gaat het project vertragen en verliest zij de overheidssubsidie. Ook Ballast Nedam heeft belang bij een oplossing, want bij een nieuwe aanbesteding is het maar de vraag of zij een tweede uitvraag gaan winnen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Margret Stolk

Foto website Albert Schweitzer Ziekenhuis

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *