VSP

Wij zeggen ‘nee‘ tegen de Kadernota 2021

Vandaag bespreken we de tweede termijn van de kadernota.
Om niet in herhaling te vallen zullen wij nog op wat enkele onderdelen ingaan.

Allereerst willen wij wethouder Stam feliciteren met de mooie oplossing voor de Vrije Tuinders.

Het college heeft de afgelopen periode veel tegenslagen gehad.
Uit de bespreking van de  kadernota 2021 heeft de VSP kunnen vernemen dat het college desondanks gewoon doorgaat met, naar het oordeel van de VSP, haar veel te ambitieuze groeistrategie.

Je zou toch van een college kunnen verwachten dat zij haar ambities aanpast aan de nieuwe werkelijkheid. Wat ook opvalt in deze kadernota is dat het uitblinkt in onzekerheden en veranderingen waarvan men geen notie heeft wat het allemaal gaat kosten. Ook de mei circulatie geeft duidelijk aan dat de groeistrategie van dit college ernstige vertraging op loopt in het bouwen van woningen. Tot op heden zijn er in 2-1/2 jaar slechts 1054 nieuwe woningen gerealiseerd. Met aftrek van de gesloopte sociale woningbouwprojecten zijn er qua saldo dus geen of uiterst weinig woningen bij gekomen. Het bouwen voor senioren  en levensloopbestendige woningen missen wij keer op keer. En als ze niet worden gebouwd zorg dan in iedergeval dat ze geschikt gemaakt worden voor senioren. Ook de voorziene teruglopende gelden in het gemeentefonds voor Dordrecht voor de komende jaren en de lagere OZB van niet gerealiseerde woningbouw bevestigt het gevoel en vermoeden van de VSP dat de begroting de komende jaren substantiële tekorten gaan laten zien. 

Voorzitter, een reactie in de commissie op de kadernota heeft de VSP een oproep gedaan voor de vorming van een financiering fonds sport. De nu voorliggende Kadernota biedt die ruimte feitelijk niet. Om het sociaal maatschappelijke belang van sport te benadrukken is de inrichting van een fonds wat ons betreft onontkoombaar en noodzakelijk………

De voorliggende motie van de VVD, CDA  om voor de begrotingbehandeling van 2021 nu al uitgebreid onderzoek te doen op welke onderdelen kan worden bezuinigd in Dordrecht ondersteunt onze partij niet.  De VSP adviseert de tekorten op WMO, Jeugdzorg en andere aan gemeenten gedelegeerde taken op kwalitatieve wijze te blijven uitvoeren. Hoewel uit de kadernota blijkt dat er in de komende jaren een structureel te kort is op de begrotingen, moeten wij als gemeenteraad niet uit het oog verliezen dat de gemeente Dordrecht enige honderden miljoenen in een spaarpot heeft zitten en als er investeringen te gelde worden gemaakt, zoals bij Stedin komen er nog enige 10-tallen miljoenen bij in dat spaarpotje. 

Er is dus helemaal geen urgentie op dit moment om even snel tussen nu en de komende begrotingsbehandeling bezuinigingen te gaan zoeken, die ongetwijfeld ook effecten zullen hebben op de sociaal zwakkeren stadsgenoten in Dordrecht. In een tijd met zoveel onzekerheden moet Dordrecht geen onnodige financiële verplichtingen aangaan en niet snel even wat bezuinigingen doorvoeren. Als je niet weet hoe de coronacrisis afloopt moet je flexibel kunnen zijn, wellicht een jaar vertraging accepteren in projecten en als college openstaan om eerdere beleidsuitgangspunten te herijken met de stand van zaken na de coronacrisis. Dat is verstandig en professioneel leiderschap, hetgeen de VSP vraagt van het huidige college.

Deze kadernota is in de opinie van de VSP een niet voldragen stuk en speelt onvoldoende in op de realiteit van vandaag. De VSP zal derhalve tegen deze kadernota stemmen  maar vertrouwd erop dat bij de begrotingsbehandeling van 2021 wel rekening zal worden gehouden met de realiteit van vandaag. 

Margret Stolk 


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *