VSP

Parkeren Gezondheidspark en Sportboulevard

Schriftelijke vragen inzake Parkeren Gezondheidspark en Sportboulevard. VSP/SP

Geacht college

De vergadering van de commissie Grote Projecten van 8 juli 2002 kon helaas niet worden afgerond met concrete toezeggingen en vervolgacties, anders dan dat de behandeling van dit agendapunt op 23 september zal worden voortgezet.

U heeft ons gevraagd inhoudelijke en technische vragen schriftelijk te stellen.

Uit de behandeling van dit agendapunt is naar de onze mening duidelijk geworden, dat met het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Sportboulevard en omwonenden onvoldoende inhoudelijk overleg is gevoerd over de toekomstige parkeersituatie en de tarieven. Eén en ander evident in strijd met het raadsbesluit van d.d. 25 juni 2019.

Naar onze mening is er in de commissie voldoende steun gebleken voor het alsnog voeren van inhoudelijk overleg met deze belanghebbende partijen, in het licht van zo’n groot ontwikkeltraject in een gebied met zo’n groot maatschappelijk belang.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

Bent u bereid de inhoudelijke besprekingen met de genoemde belanghebbende partijen over onder meer de parkeertarieven alsnog te voeren, conform het raadsbesluit van d.d. 25 juni 2019?

Kunt u ons toe zeggen, dat er tot aan de voortzetting van de besprekingen op 23 september, onderzoek gedaan zal worden naar de mogelijkheid van een gemeentelijke exploitatie van de te ontwikkelen parkeergarage, en dat geen onomkeerbare stappen worden gezet in de invulling van de exploitatie, zodat wij als raad en de belanghebbende partijen niet opnieuw voor voldongen feiten komen te staan?

Wilt u zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraad bevestigen, dat het college bereid is serieus te onderzoeken of de te bouwen parkeergarage na oplevering in gemeentelijk beheer/exploitatie kan komen, zodat de gemeente regie behoudt over de tarieven op langere termijn.

Bent u bereid een heldere tijdlijn te schetsen van welke formele, juridische en/of politiek-bestuurlijke stappen nog resteren in het proces om te komen tot de daadwerkelijke start van de ontwikkeling van de Midden zone, met inbegrip van alle besluitvormende momenten en de daarbij betrokken en bevoegde gremia?

Bent u bereid in het verlengde daarvan, de bespreking op te starten met de ontwikkelaar om te kijken wat er nodig zou zijn om tot een eventuele gemeentelijke exploitatie van de parkeergarage te komen?

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Margret Stolk
VSP
Ronald Portier
SP

Foto Thymen Stolk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *