VSP

Parkeren gezondheidspark en sportboulevard


Onze inbreng in de commissievergadering van 7  juli 2020.

Het gaat vanavond over parkeren maar ik wil het eerst hebben over communiceren! Volgens het college is er uitgebreid overlegd met het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Optisport over de bouw van een parkeergarage tussen het ASZ en de Sportboulevard. Uit signalen van deze beide partijen blijkt er wel contact te zijn geweest met dit college en de programmamanager van de gemeente Dordrecht maar stond de communicatiestand op zenden, maar niet op luisteren en laat staan op overleggen. Een klacht die de VSP maar al te vaak hoort van bedrijven en inwoners van Dordrecht. Wellicht zit er nog wat geld in het potje Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen om voor dit college een bijscholingscursus communiceren te volgen.

 Hoewel het ASZ haar visie “parkeerbehoefte ASZ “in januari 2019 aan de gemeente Dordrecht kenbaar heeft gemaakt is het nooit tot enige echte afstemming gekomen met het huidige college.

Nu ook de Sportraad zelf actie onderneemt naar het college om haar zorgen over verwachte verhogingen van parkeergelden in de toekomst voor bezoekers van de Sportboulevard en de negatieve gevolgen daarvan voor sportend Dordrecht, mag toch wel worden geconcludeerd dat dit college steken laat vallen in de afstemming met één van de grootste werkgevers van Dordrecht het ASZ en met Optisport.

De VSP heeft inzage gekregen in de notitie van het ASZ de “visie parkeerbehoefte ASZ”. Een prima visie document, dat duidelijk maakt hoe belangrijk een kwalitatief goede parkeervoorziening kan bijdragen aan het imago en de kwaliteit van het ASZ.

De afgelopen tientallen jaren is de huidige parkeervoorziening kwalitatief onvoldoende geweest. Niet onderhouden, slecht verlicht, losliggende stoeptegels, onoverdekt en te ver van het ziekenhuis. S, avonds en s ’nachts gaan groepjes verplegend personeel gezamenlijk naar hun auto’s omdat zij zich onveilig voelen op het parkeerterrein.

Het enige pluspunt is de lage tarieven voor bezoekers en verplegend personeel van het ASZ.

Waarbij gezegd moet worden dat de hoogte van de tarieven niet in verhouding stond met de verwaarloosde parkeerfaciliteiten.

Het ASZ is blij dat er nu eindelijk een parkeergarage komt die hopelijk is afgestemd op de noodzakelijke kwaliteit en redelijke vereisten van het ASZ. Zij wordt, samen met Optisport de grootgebruiker van de parkeergarage! Alleen al ASZ voorziet per dag in een kleine 1000 parkeerbewegingen van haar personeel en ontvangt per dag meer dan duizenden bezoekers die in het ASZ moeten zijn. Afstemmen met de grootgebruikers is daarom geen keuze van dit college maar een plicht, deze parkeergarage moet in de eerste plaats toegevoegde waarde leveren aan de grootgebruikers!

En dan nog een niet onbelangrijk onderdeel “wat gaat het parkeren kosten”!

De VSP vindt het belangrijk om nu al te melden dat parkeertarieven voor verplegend personeel en bezoekers van het ASZ liefst op het huidige niveau moeten worden gehouden.

Het kan niet zo zijn dat wij nu staan te applaudisseren voor onze helden en tegelijkertijd hen opzadelen met veel hogere beroepskosten.

Om te zorgen dat de parkeerkosten op deze locatie laag kunnen blijven wil de VSP niet dat de parkeergarage in commerciële handen komt. De gemeente moet de exploitatie zelf gaan uitvoeren, zoals thans in Dordrecht ook met andere parkeergarages het geval is.

De VSP weet dat de hoge parkeerkosten onderdeel zijn van de gunning van de bouw van de parkeergarage aan Ballast Nedam.

Waarom doet dit college dat Nu??? Waarom moet de bouw van een parkeergarage gecombineerd worden met een bandbreedte aan commerciële parkeertarieven? Het college zet hiermee de gemeenteraad en de grootgebruikers voor het blok en helpt een aannemer aan een sluitende business case en laat haar eigen bewoners en bedrijven dat via hogere parkeertarieven betalen. 

Voor wie zit dit college nu eigenlijk in Dordrecht? Om aannemers te bevoordelen of om haar bewoners te dienen? De VSP hoopt dat de kiezers in Dordrecht zich dit nog herinneren als zij weer naar de stembus moeten over 1,5 jaar.

Om zeker te stellen dat de eisen en behoeften van het ASZ en Optisport mee worden genomen in de bouw- en exploitatie van de parkeergarage wil de VSP een duidelijke notitie zien van het college waaruit blijkt dat er met de eisen en wensen is rekening gehouden. Ook wil de VSP-inzicht in de investering van deze parkeergarage en de voorziene exploitatiebegroting, waaruit blijkt dat het handhaven van de huidige lage parkeertarieven nu en in de toekomst kunnen worden gegarandeerd.

Deze lage tarieven zijn ook belangrijk om parkeeroverlast in de omringende woonwijken in de toekomst te voorkomen.

Voorzitter, er is een enorm tekort aan verplegend personeel. De arbeidsvoorwaarden en bijkomende beroepskosten zijn primaire condities om te kiezen voor een werkgever, ook in de zorg. Het is in het belang van het ASZ, maar ook voor Dordrecht en haar inwoners om een uitstekend ziekenhuis als het ASZ te helpen op het gebied van arbeidsvoorwaarden concurrerend te blijven en kwalitatief goed opgeleide verpleegkundigen te binden aan Dordrecht.

En de VSP wil de verantwoordelijke wethouder meegeven, dat dit beleid van de VSP met recht “Het beste  voor Dordt” is.

Voorzitter tot slot nog een aantal vragen

Hoe rijmt u dat er goed overleg is geweest met het ziekenhuis en de Sportboulevard terwijl het ziekenhuis bij monde van de bestuursvoorzitter een andere interpretatie heeft?
Waarom is in de besluitvorming op geen enkele wijze rekening gehouden met het visiedocument van het Ziekenhuis?

Margret Stolk

Foto Thymen Stolk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *