VSP

Onze inbreng Kadernota 2021

Onze inbreng op de Kadernota 2021 tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van 23 juni 2020

 “Het kan verkeren “zei Bredero. Het jaar 2020 begon vrolijk, hoop gevend. De laagste werkeloosheid ooit gezien in Nederland en een begrotingsoverschot dat door geen enkel land binnen de EU werd geëvenaard. En toen kwam er een vuiltje in de lucht namelijk het coronavirus.

Net als in de gedichten van Bredero; het begint vrolijk, maar eindigt altijd triest.

Zoals wij allemaal hebben meegemaakt is er een pandemie ontstaan met ongekende gevolgen voor de bevolking en voor de economie. Lock downs op alle continenten die een terugval van de economie voorspellen die gelijk of nog erger zal zijn dan de crash uit de jaren 30. En volgens het IMF en andere instituten kan een tweede coronavirus golf het economische drama alleen maar verdiepen.

Dit huidige college heeft in de afgelopen jaren heel veel onverwachte tegenslagen moeten verwerken en opvangen. Denk daarbij aan de stikstof – en de pfas problematiek en nu daarbovenop ook nog een coronacrisis.

In tijden van nood kunnen bestuurders laten zien of zij ook bij slecht weer het schip in een veilige haven kunnen krijgen. De huidige regering munt uit in daadkrachtige maatregelen, zowel op het gebied van het bestrijden van de epidemie, als ook in het financieel tegemoetkomen van getroffen ondernemers.

Uit de kadernota 2021 kunnen wij vernemen of ook het college/bestuur in Dordrecht wel of niet daadkrachtig kan optreden in tijden van crisis, of dat zij gewoon doorgaat op de ingeslagen wegen van voor de coronacrisis?

Het laatste is helaas het geval, het huidige college gaat gewoon door met de groeistrategie 2030 en wat ook opvalt in deze kadernota is dat het uitblinkt in onzekerheden en veranderingen waarvan men geen notie heeft wat het allemaal gaat kosten. Ook de mei circulatie geeft duidelijk aan dat de groeistrategie van dit college ernstige vertraging op loopt in het bouwen van woningen. Tot op heden zijn er in 2-1/2 jaar slechts 1054 nieuwe woningen gerealiseerd. Met aftrek van de gesloopte sociale woningbouwprojecten zijn er qua saldo dus geen of uiterst weinig woningen bij gekomen. Ook de voorziene teruglopende gelden in het gemeentefonds voor Dordrecht voor de komende jaren en de lagere OZB van niet gerealiseerde woningbouw bevestigt het gevoel en vermoeden van de VSP dat de begroting de komende jaren substantiële tekorten gaan laten zien.
Het is moeilijk om de gevolgen van de coronacrisis nu financieel goed in te schatten, maar 10 miljoen op een begroting van 600 miljoen lijkt wat weinig. Maar door deze reservering zit Dordrecht gelijk op een weerstandsvermogen van 1. Met alle onzekerheid in deze tijd komen er meer tegenvallers en zal naar de mening van de VSP het weerstandsvermogen ver onder deze 1 gaan.

Er moeten dus veel meer matregelen worden genomen.

1) Waarom zit de groeiagenda van dit college in beton gegoten? Waarom vasthouden aan extreem hoge aantallen woningen, waarom dure woningen. Pas dit plan aan, er komt werkeloosheid en onzekerheid. Mensen maken straks pas op de plaats en kopen geen dure woningen.

2) Waarom moet Dordrecht gaan investeren in Stedin ? Er zijn drie netwerkbedrijven in Nederland. Naast Stedin zijn er Alliander en Enexis. Laat hen met elkaar concurreren! Uit onderzoek blijkt dat deze netwerkbedrijven zich gaan gedragen als de bouw corporaties. Verkopen dus dit bedrijf i.p.v. erin investeren. We kunnen dat geld nog erg nodig gaan hebben! De opbrengst van de 9,07% aandelen van Stedin kan Dordrecht zeker zoveel opleveren als de Eneco aandelen.

3) Het college is bereid 30 miljoen boeterente te gaan betalen uit de Enecogelden om dure leningen met hoge rente versneld af te aflossen. Hoe bestaat het dat Dordrecht na jaren van lage rentepercentages, waar zelfs wordt betaald aan regeringen als zij leningen afnemen, Dordrecht nog steeds opgezadeld zit met dergelijke leningen. Het rentevoordeel dat wij hierbij halen is slechts 1,9 miljoen, terwijl de Eneco dividenden 6 miljoen waren. De VSP wil dit onderdeel een keer uitgelegd zien. Het lijkt erop dat het college op dit aspect heeft zitten slapen de afgelopen jaren.

4) Bezuinigen in tijden van crisis is onverstandig, zeker als dat ten koste gaat van kwetsbare groepen in de samenleving. Verhogen van gemeentelijke belastingen in tijden van crisis is tevens ongewenst. De VSP adviseert de tekorten op WMO, Jeugdzorg en andere aan gemeenten gedelegeerde taken op kwalitatieve wijze te blijven uitvoeren, maar de oplopende tekorten op het bordje te leggen bij de centrale overheid. Dit in navolging van andere gemeenten die dezelfde aanpak voorstaan zoals Breda, Rotterdam etc.

In een tijd met zoveel onzekerheden moet Dordrecht geen financiële verplichtingen aangaan die niet echt noodzakelijk zijn. Als je niet weet hoe de coronacrisis afloopt moet je flexibel kunnen zijn, wellicht een jaar vertraging accepteren in projecten en als college openstaan om eerdere beleidsuitgangspunten te herijken met de stand van zaken na de coronacrisis. Dat is verstandig en professioneel leiderschap, hetgeen de VSP vraagt van het huidige college.

Kortom voorzitter, de VSP kan zich helemaal niet vinden in deze kadernota en is dan ook niet bereid om, zonder prudente behandeling van investeringen in de gemeente raad, voor het zomerreces allerlei investeringen vrij te geven voor geluidswallen ed. om in aanmerking te komen voor rijkssubsidie. Onder degelijke druk worden vaak de grootste fouten gemaakt.

Margret Stolk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *